annonse

Viste fram mogleg p-hus

P-hus med bustader
P-hus med bustader: Eit parkeringsanlegg med fleire etasjar bustader oppå kan etablerast på Statoil/ Circle K-tomta først etter at dagens bensinstasjon er avvikla våren 2018. (Foto: Os kommune, illustrasjon)

Skisse til nytt parkeringshus (inkl. bustader) på Statoil-tomta blei vist fram i dag. Men det spørst om det vil dekkja behovet.

Øystein Lid

I formmannskapet i viste adm. leiar for parkeringsutvalet, Daniel Skotheim, fram den nye skissa som kan koma på Statoil/Circle K-tomta.

– Dagens bensinstasjon flyttar ut våren 2018, og Os kommune går inn som eigar. Då rår utvalet til at det blir bygt p-anlegg der og på deler av nabotomta (Stegen 4), sa Skotheim.

500 p-plassar for lite

Han viste fram eit reknestykke som konkluderte med at Osøyro dei neste fem åra vil mangla mellom 600–800 p-plassar. P-huset vil difor berre dekkja ein del av behovet. Tidlegare er det estimert at p-huset vil romma mellom 200 og 300 plassar. Behovet for nye parkeringsplassar oppstår blant anna i samband med nye bustadprosjekt i Landboden, Jordmorsvingen, Bjørne- og Handlegården. I tillegg er det planlagt å ta vekk p-plassar framføre rådhuset, ved Esso-tomta og Hotell-tomta.

– Det reknestykket skal eg la synka inn litt. Dette er årsaka til at me må byggja nye p-hus, sa Daniel.

I tillegg til p-hus ved Statoil-tomta, er det også vurdert å etablera eit p-anlegg under grusbanen ved Os ungdomsskule. Men det kjem på eit seinare tidspunkt.

– Vil heller ha fjellanlegg

Nils-Anders Nøttseter (MDG) sa at han ikkje var heilt nøgd med framlegget som han meinte nedprioriterte parkeringsanlegg i fjell. Dette alternativet har vore drøfta, og han meinte at parkeringsutvalet (der han sjølv sit) ikkje hadde fått nok informasjon om dette til å ta stilling i favør eit p-hus-anlegg.

– Eg siterer Gustav Bahus: «Buy land, they don’t make it anymore», sa Nøttseter. Dette var eigentleg eit sitat frå Mark Twain, og viser til kor verdfullt ein avgrensa ressurs som areal i dagen er. Medan fjellanlegg er blitt rimelegare, ifølgje Nøttseter. Han etterlyste difor eit svar på kvifor det ikkje var lagt fram noko reknestykke på eit fjellanlegg.

– Fjellanlegg blir dyrare

Prosjektsjef Halvor Hanevik svarte at det var kostnaden som gjorde det.

– Det vil vera dyrare. Ein gjorde utrekningar på p-anlegg i fjell i samband med OHARA som eg har sett. Og dei viser det, sa han.

– Men då me var i Arendal, som var best i klassen, viste dei at dei hadde bygt i fjell og gjort det rimeleg, innvende Nøttseter.

Han ønskte difor å endra på vedtaket i formannskapet knytt til dette. Marie Bruarøy svarte at formuleringane var såpass generelle at dei ikkje hindra p-utvalet i å gå inn i denne problemstillinga i framtida.

Vedtaket

Gjennom eit samrøystes vedtak slutta formannskapet seg deretter til følgjande tilråding:

Det vert også rådd til at det vert bygt p-anlegg på Statoil/Cirkle K tomta (gardnr. og bruksnummer 52/430 og delar av Stigen 4 (gamle brannstasjonen)), der det vert dimensjonert for ein mogleg vidareutvikling/bygg på øvste plan – næring og/eller bustad. P-anlegg må òg plasserast og vert planlagt slik at ein framtidig mogleg panlegg i fjell kan realiserast.

Det vert rådt til at det på sikt byggjast p-anlegg under grusbanen ved Os Ungdomsskule. P-anlegg i dette området vil primært ta unna tilsette i Os sentrum, kommande bebuarar i tilknyting til utvikling av Landboden og vitjande i Os Sentrum. Det vert rådt til at det vert etablert pendlarparkering i randsona til Os sentrum eller på strekninga Byvegen mellom Osøyro og kryss Industrivegen/Tøsdalsvegen.

ol@osogfusa.no

Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då blir det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame er ikkje godteke på osogfusa.no. Falske profiler blir utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.

Vil du ha nyheitsbrev frå Os & Fusaposten?

* må fyllast ut