Øker drastisk: Vi vet i dag at sjansen for å ende opp i en husholdning med vedvarende lavinntekt, øker drastisk for de som ikke gjennomfører videregående opplæring. Foto: Kenneth Svenningsen

Gjør den videregående skolen obligatorisk

Det å fullføre videregående skolegang, blir mer og mer avgjørende for å kunne leve et godt liv.

Arbeidslivet er i konstant endring og den teknologiske utviklingen stiller stadig strengere krav til kompetanse. Vi vet i dag at sjansen for å ende opp i en husholdning med vedvarende lavinntekt, øker drastisk for de som ikke gjennomfører videregående opplæring. Dette vil bare bli forsterket i årene fremover. Vi kan ikke med gode samvittighet fortsette å akseptere at så mange mennesker ikke fullfører videregående opplæring når vi vet hvilke konsekvenser dette kan ha for den enkelte og for samfunnet som helhet.

I 2017 satte regjeringen ned kompetansebehovsutvalget. Utvalget består av 18 forskere som skulle se på hvilke kompetansebehov Norge har i fremtiden. Utvalget var tydelig på viktigheten av at flere kom seg igjennom videregående opplæring, og i en av deres rapporter står det blant annet: ”Personer uten fullført videregående opplæring har vesentlig høyere risiko for å få svak tilknytning til arbeidslivet, høyere arbeidsledighet, høyere sykelighet og uførhet”. I dag står det 100 000 mennesker under 25 utenfor arbeidsliv og utdanning. Beregninger viser at samfunnet kan tjene 350 000 kroner for hver av disse som hentes inn i arbeidslivet. Dette kommer i tillegg til at man vil spare på ytelser gjennom NAV. Den potensielle økonomiske gevinsten dette utgjør, er med andre ord enorm.

Det er ikke tilfeldig hvem som dropper ut av videregående. Dobbelt så mange av de som dropper ut har foreldre som ikke har fullført videregående, i motsetning til de som har foreldre med høyskole- eller universitetsutdannelse. Det er altså like mye dine foreldres utgangspunkt som bestemmer om man fullfører videregående, som ditt eget valg. Dette er ikke bare ufattelig urettferdig for de det gjelder, men også en vanvittig sløsing med talent som vi ikke har råd til i årene som kommer. AUF mener at man ikke kan akseptere en slik urettferdighet, og derfor må videregående bli obligatorisk.

Innføring av obligatorisk videregående opplæring handler imidlertid om noe mer enn å bekjempe fattigdom og å skaffe mer inntekter til staten. Det handler også om å plassere ansvar. Det er fellesskapets ansvar å sikre at alle har lik mulighet til utdanning. Det er fellesskapet som har alt å tjene på at alle kommer seg gjennom videregående opplæring, og det er fellesskapet som taper om man ikke lykkes.

Vegar Klyve

Leder

Bjørnafjorden AUF

Benjamin Jakobsen

AUF i Vestland