Liv, helse og miljø: Støtt vedtaket i Vestland Fylkesutvalg som setter hensynet til liv, helse og miljø foran planer om motorvei over Bjørnafjorden, Foto: Statens vegvesen

Ja til E16 og opprusting av eksisterende veier - nei til bro

Med hjerte og innovasjon på rette staden.

Nå er det mange som rasler med sablene og ønsker omkamp rundt fylkesutvalgets prioritering av E16 og rassikring og dermed utsettelsen av Hordfast. Vi mener liv og livskvalitet samt morgendagens innovasjon må prioriteres.

Derfor: Støtt vedtaket i Vestland Fylkesutvalg som setter hensynet til liv, helse og miljø foran planer om motorvei over Bjørnafjorden, Reksteren og Bårdsund ved å signere oppropet til Folkeaksjonen mot bro over Bjørnafjorden.

12. mai skal Fylkestinget i Vestland ta en endelig beslutning og vi trenger din støtte for at vedtaket skal bli det samme her.

Vi gir full støtte til fylkesutvalgets vedtak om å ikke prioritere Hordfast over Bjørnafjorden i innspillet til Nasjonal Transportplan (NTP). I stedet må Hordfast via Fusa og Tysnes utredes for valg av fremtidig E39 mellom Bergen og Stord.

Dette er de to første punktene fra vedtaket i Vestland Fylkesutvalg 30. april, som skal opp til vurdering og avstemming i Fylkestinget 12. mai:

1. Fylkestinget viser til høyringsfråsegn frå 2019 frå tidlegare Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommunar om dei viktigast utfordringane til Nasjonal Transportplan 2022-2033.

Høyringsfråsegna viser at det er store uløyste utfordringar for å få eit effektivt, miljøvenleg og trygt transportsystem i Vestland. Fylkestinget viser også til at det er naudsynt å få opp aktiviteten i næringslivet i Vestland etter korona-pandemien. Dei store behova gjer at det framleis må vere høge rammer i Nasjonal Transportplan.

2. Fylkestinget meiner at liv og helse må prioriterast først og at transportnettet vårt må vere trygt, føreseieleg og framkomeleg og bidra til balansert utvikling i heile fylket. Dagens modellar for samfunnsøkonomisk lønsemd må reviderast og er ikkje åleine tilstrekkeleg som vurderingskriterium for prioriteringar.»..

Vibeke Harild

Folkeaksjonen mot bru over Bjørnafjorden