Ingen er blitt rådspurt: Ingen i lokalområdet er blitt rådspurt. Dette omfatter fritidsfiskere, yrkesfiskere og absolutt alle andre. Foto: Torgeir Holme

—Jeg kan ikke få sagt tydelig nok hvor alvorlig jeg synes at dette er

Kjære politikere, den 31. mars skal dere ta stilling til om saken om fredningsområde for hummer skal sendes på høring. Men, kan dere sende en sak på høring som er så mangelfullt utredet?

Denne saken har sitt utgangspunkt i en invitasjon fra Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratet har lagt til grunn retningslinjer for prosessen. Disse er ikke blitt fulgt.

I retningslinjene står det: «Det er ikke nødvendig med en særskilt vitenskapelig begrunnelse for valg av område. Lokal kunnskap vil normalt være tilstrekkelig».

Ingen ble rådspurt

Videre heter det: «Yrkesfiskere, både de lokale og de som er hjemmehørende andre steder, samt aktive fritidsfiskere, vil være gode informanter i prosessen med å identifisere egnede områder for hummeren. Vi oppfordrer til at det aktivt søkes kunnskap fra slike kilder».

Ingen i lokalområdet er blitt rådspurt. Dette omfatter fritidsfiskere, yrkesfiskere og absolutt alle andre.

Jeg lurer på hvem som har pekt ut områdene og hvilke prinsipper som ligger til grunn for valget. Det som er sikkert, er at valget ikke er tatt med grunnlag i retningslinjene fra Fiskeridirektoratet.

Direktoratet skriver også: «Den lokale kunnskapen som innhentes, alt lokalt informasjonsarbeid og høringer skal dokumenteres i kommunens sak. Det vil bli lagt vekt på om bredden i arbeidet er tilstrekkelig til at alle relevante interesser og dermed eventuelle interessemotsetninger er kartlagt. Dette er nødvendig for å sikre at det velges ut områder som er så godt lokalt forankret at reglene blir fulgt uten at det må brukes mye ressurser på kontroll».

Artikkelen held fram under annonsen.

Fiskeridirektoratet legger med andre ord opp til lokalt samarbeid, og å finne områder som skaper minst mulig konflikt med lokalbefolkningen.

Denne åpenbart svært viktige retningslinjen, er ikke blitt fulgt.

Måtte forvente konflikt

I stedet er det valgt et område som man måtte vite at ville skape stor konflikt med lokalbefolkningen.

En hel bygd blir nektet å sette garn, snik, ruser, teiner og line. Dette er en viktig del av det gode livet ved sjøen. Vi har hatt hytte på Vinnes i mer enn 50 år. Vår sønn har fått oppleve gledene ved fiske, med sunn og kortreist mat. Skal dette nå fratas våre barnebarn, ja, alle barn på Vinnes? Skal en hel generasjon miste kunnskapen om å høste fra sjøen?

Min vurdering er at et fredningsvedtak mest sannsynlig vil bli forlenget, og kanskje vil vare til evig tid.

Jeg kan ikke få sagt tydelig nok hvor alvorlig jeg synes at dette er.

Artikkelen held fram under annonsen.

Tenk å skape alle disse problemene når det finnes alternative områder som ikke vil komme i konflikt med lokalsamfunnet. Men, lokalbefolkningen er ikke blitt spurt, alternative områder er ikke vurdert.

Ber politikerne stoppe

Så kjære politikere, stopp dette nå, start arbeidet på nytt, og denne gangen – snakk med oss! Snakk spesielt med lokale yrkesfiskere. Det er de som virkelig har kjennskap til fjorden.

Med en forsvarlig saksbehandling, slik Fiskeridirektoratet foreskriver, er jeg sikker på at man kan finne verneområde for hummeren som er så godt lokalt forankret at reglene blir fulgt og respektert av alle.

Eli Benedikte Dale