Viktigaste og eldste: Dette er det viktigaste og eldste trafikksikringsprosjektet i gamle Fusa sin trafikksikringsplan. Foto: Liv Berit Kallekleiv

No er det dei på Rød sin tur!

Kven av dei politiske partia er villig til å bruke midlane som står på bok, og sikra innbyggjarane på Rød ein trygg kvardag?

Rød ligg i vakre Hålandsdalen. Landleg, med flott natur, omgjeven av høge fjell, fine vatn og skog. Ein så idyllisk, og nydeleg plass å vekse opp for barn og ungdom, med kort veg til skule og fritidsaktivitetar.

Men trygt er det diverre ikkje likevel.

Les også
Vedtok desse trafikksikringstiltaka for 2021 - utsette undergang på Rød

Området er usikra, og svært trafikkfarleg. Med ei gjennomgåande 80-sone, er kvardagen til barna som bur der svært risikabel.

I rasande fart fyk tungtransporten forbi, med små skuleborn tett i vegkanten. Her er det berre eit spørsmål om tid. Kor tid skjer uhellet igjen? Her trengst det tiltak, sikring og tryggleik. Før det er for seint.

Les også
Undergang på Rød: – Kostbart, men den beste løysinga på sikt

Kommunedirektøren hadde føreslege 6,5 millionar (og ytterlegare 1,5 millionar i 2022) til undergang på Rød i Plan-, bygg- og miljøutvalet i februar.

Trass i at sakshandsamar var tydeleg på at vegvesenet er negativ til nedsett fartsgrense, og at dette har vore drøfta fleire gonger tidlegare, valde likevel fleirtalet i Plan-, bygg- og miljøutvalet å utsetje saka. Grunngjevinga var ønske om fleire utgreiingar, og at prosjektet var for kostbart. No ligg desse vurderingane i bordet, med den same og klare bodskapen som sist. Den beste løysinga på Rød er undergang.

Onsdag 5. mai skal saka opp i trafikksikringsutvalet. I sakspapira står det: “Om det ikkje vert fatta vedtak om gjennomføring, har administrasjonen ikkje andre større trafikksikringsprosjekt klare for gjennomføring i 2021”.

Dette er det viktigaste og eldste trafikksikringsprosjektet i gamle Fusa sin trafikksikringsplan. Prosjektet er ferdig kokt, og bordet dekka. Her er det berre å eta.

Kven av dei politiske partia er villig til å bruke midlane som står på bok, og sikra innbyggjarane på Rød ein trygg kvardag?

Har me i det heile tatt råd til å la det vera?

Artikkelen held fram under annonsen.

Arbeidarpartiet stemmer for. Nok ein gong.

Line Furubotn Storum

Bjørnafjorden Arbeidarparti

Medlem Plan-, bygg- og miljøutvalet

Medlem Trafikksikringsutvalet