2 og 1: MDG og Rødt satt begge frem forslag om å skrinlegge Hordfast, men forslagene fikk kun henholdsvis 2 og 1 stemmer. Foto: Ole Skaten/Bladet Tysnes

Om politisk støtte til Hordfast

Vi er glade for det store flertallet som står bak Hordfast og arbeider for fullt for en rask prosess frem imot stortingsbehandling av prosjektet og byggestart i 2024/25.

I de siste dagene har det i pressen oppstått en usikkerhet knyttet til hva som er partienes politiske prioritering når det gjelder Hordfast.

Vi forholder oss til komitéinnstillingen og den nylige behandlingen av Nasjonal transportplan NTP (2022-2033) i Stortinget.

I innstillingen fra komiteen heter det om ferjefri E39:

«Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet og Venstre, viser til at arbeidet med en opprustet og ferjefri E39 har god fremdrift og har resultert i en betydelig satsing på E39. Nye Veier har fått ansvaret for en helhetlig utbygging av strekningen mellom Kristiansand og Stavanger.

Videre gjennomfører Statens vegvesen flere prosjekter som vil bidra til kortere reisetid, bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet på strekningen fra Stavanger til Trondheim.

Flertallet er fornøyd med at fjordkryssingsprosjektet Rogfast allerede er vedtatt igangsatt, og at Hordfast og Møreaksen vil bli startet opp i første seksårsperiode. Disse prosjektene vil bidra til å redusere reisetiden betydelig mellom Stavanger og Bergen og mellom Ålesund og Molde.

Flertallet viser til at disse prosjektene vil knytte regionene bedre sammen og legge til rette for utvidede bo- og arbeidsmarkeder, og at dette er viktig for å legge til rette for ytterligere vekst og verdiskaping i svært industristerke regioner».

KrF er ikke representert i komiteen, men støtter dette.

Fremskrittspartiet har en egen merknad om Hordfast i innstillingen: «Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet er opptatt av å bygge hele veien så fort som mulig, der man bygger både bro over Langenuen og Bjørnafjorden parallelt».

Dette viser at et stort flertall på Stortinget støtter Hordfast og grunngir hvorfor det er så viktig å få dette prosjektet på plass. Partiene er opptatt av redusert reisetid og nye muligheter for vekst og utvikling fra Bergen til Stavanger. De samme partiene støtter Regjeringen forslag til bevilgning i første NTP-periode (2022-2027).

Artikkelen held fram under annonsen.

MDG og Rødt satt begge frem forslag om å skrinlegge Hordfast, men forslagene fikk kun henholdsvis 2 og 1 stemmer.

Vi er glade for det store flertallet som står bak Hordfast og arbeider for fullt for en rask prosess fram imot stortingsbehandling av prosjektet og en byggestart i 2024/25.

Øyvind Halleraker

Daglig leder

Hordfast AS