Råd og helsehjelp: Når de unge tar steget ut i det potensielt farlige, ukjente, mener vi at de møtes best med råd og helsehjelp, ikke med anmerkninger på rullebladet. Foto: Av og til

Trusselen om straff har effekt, men er den god?

Når Venstre ivrer for en human rusreform, veier hensynet til ungdommen tungt.

Norge topper overdosestatistikken i Europa. Om ditt barn prøver ut narkotika, er det større risiko enn i resten av Europa for at bruk blir til misbruk og ender med dødsfall. Tar vi da vare på ungdommen vår? Er dette resultatet av en god ruspolitikk?

Statistikk er tall, men bak denne statistikken er det enkeltmennesker. Det er mennesker vi skulle tatt bedre vare på. I Venstre ønsker vi å se enkeltmennesket, spesielt det mennesket som blir ignorert av systemet.

Det er mye frykt for at en rusreform kan gi økt narkotikabruk. Mange tror på tette sammenhenger mellom rusmiddelbruk og straffenivå. Men vi vet at Italia (2014) har skjerpet straffene og fått mer narkotikabruk. Slovakia (2005), Storbritannia (2004) og Polen (2011) har på sin side lempet på straffenivået og fått redusert bruk.

Det finnes riktignok også eksempler på det motsatte, så det er vanskelig å trekke en sikker konklusjon. Men har vi et godt nok grunnlag for å regne det som sannhet at straff betyr redusert bruk? I Venstre mener vi at grunnlaget er temmelig svakt.

Det er unektelig vanskelig å lage en perfekt ruspolitikk. Når Venstre ivrer for en human rusreform, veier hensynet til ungdommen tungt. Når de unge tar steget ut i det potensielt farlige, ukjente, mener vi at de møtes best med råd og helsehjelp, ikke med anmerkninger på rullebladet. I noen tilfeller kan nok straffen påføre et ungt menneske større skade enn rusmiddelbruken ville ha gjort.

På 90-tallet endret vi fengselsvesenet i Norge, med rehabilitering som straff. I 2005 kom sprøyterommene, med mer humane forhold for syke mennesker. I Venstre tror vi på en human linje før det kommer så langt som til tungt misbruk. Er det ikke verdt et forsøk å bygge et førstelinjeforsvar mot rusmiddelbruk og avhengighet på empati, hjelp og kunnskap?

Kristian N. Harnes

Torodd Kinn

Bjørnafjorden Venstre

Kilde til sammenhenger mellom straff og narkotikabruk:

Artikkelen held fram under annonsen.

NOU 2019: 26, kapittel 6, s 159.