Evaluering: - Kunnskapen frå evalueringa blir viktig når vi skal planleggja korleis desse tenestene skal utførast i framtida, skriv partia. Foto: Karoline Forselius

Skal evaluera den konkurranseutsette delen av Luranetunet

Dette er eitt av punkta i plattforma til det nye fleirtalet i Bjørnafjorden kommune.

Samarbeidspartia skriv i den nye plattforma at det skal gjennomførast ei uavhengig evaluering av den konkurranseutsette reinhaldstenesta i kommunen og den konkurranseutsette delen av Luranetunet.

- Denne kunnskapen blir viktig når vi skal planleggja korleis desse tenestene skal utførast i framtida, skriv partia.

Samarbeidspartia vil også starta pilotprosjekt med bemanningssentral for faste vikarar i Bjørnafjorden

Målet er å sikra brukarane betre tenester, færre personar å forholda seg til, større stillingsprosentar, lågare sjukefråvær og betre arbeidstilhøve for dei tilsette, heiter det i plattforma.

Vil ha fleire læreplassar

Det nye fleirtalet har også som mål å auka talet på kommunale læreplassar markant i den komande perioden, og kommunen skal arbeida for likeløn og mangfald, og ha som hovudregel å tilsetja i 100 prosent stillingar.

I plattforma står det vidare at «Bjørnafjorden skal vera nytenkande og innovativ slik at næringspolitikk heng tett saman med samfunnsutviklinga».

- Vi ynskjer at fleire skal ha bustaden, fritida og arbeidsplassen sin i kommunen. Me må gjera det attraktivt å slå seg ned her, og la nyevegen til Rådal bli ein veg inn til kommunen. Då må me ha eit tenestetilbod som står i stil til folketalet. Difor meiner eg at næringsliv og samfunnsutvikling heng saman, utdjupar Trine Lindborg.

Utolmodig

Lindborg er utolmodig med å koma vidare med Lyseparken-planane. «Kommunen går no inn i ein viktig fase for å realisera dei grøne visjonane som ligg til grunn for Lyseparken», heiter det i plattforma.

- Me har ikkje kome så langt som eg hadde håpa. Denne satsinga er viktig for heile regionen, og må løftast fram. Me treng kompetansearbeidsplassar som Lyseparken kan gje. No ventar nye rundar med mekling med Fylkesmannen, og det blir spanande å sjå kva som kjem ut av dei, seier Lindborg.

Fleire som FRAMO

Lindborg meiner Os og Fusa til saman har mykje spanande næringsliv å by på. Men ho skulle helst sett fleire arbeidsplasssar som Frank Mohn.

- FRAMO er den eine store industriarbeidsplassen som er att. Målet må vera å få på plass fleire slike, også på Os-sida, samstundes som me evnar å ta vare på dei allereie eksisterande næringsverksemdene, meiner Lindborg.

Ei av kommunens oppgåver i så måte er å sikra areal til næringsutvikling.

- Me vil at folk skal tena pengar

Lindborg seier at det nye fleirtalet har ein klar ambisjon om aktivt å leggja til rette for næringsutvikling. «Me skal føra ein offensiv og framtidsretta næringspolitikk, og vera ein påliteleg partnar både for det etablerte næringslivet og for dei som ønskjer å starta ny næring», står det i plattforma.

- Folk må vera i arbeid for at me skal ha eit velfungerande samfunn. Me vil at folk skal tena pengar. Det er slik me utviklar samfunn. Mitt motto er at me må skapa for å dela, og dela for å skapa.