Lekkasjar frå forslaget til statsbudsjett 2022

Legg fram i dag: Budsjettforslaget vert lagt fram tysdag. Foto: Camilla Kvamme

Den avtroppande borgarlege regjeringa har leke fleire punkt frå budsjettforslaget som blir lagt fram tysdag.

* Bistandsbudsjettet blir auka med 3,8 milliardar kroner. I tillegg blir det sett av 2 milliardar til eit klimafond som skal støtte omlegging til fornybar energi i utviklingsland.

* 2 milliardar kroner i auka frie inntekter til kommunane, som også får varig auka skatteinntekter på 3,2 milliardar kroner.

* Rundt 1,5 milliardar kroner i skattelette til unge i jobbar med låg og middels inntekt.

* Eit milliardløft for barn og unge: 200 millionar kroner til psykisk helse, 403 millionar kroner for å sikre at unge fullfører vidaregåande skule, 104,2 millionar kroner til ekstra timar i naturfag og 20,5 millionar kroner til lærarspesialistar.

* Husbanken får ein milliard kroner som skal brukast til bustadlån i distrikta.

* Éin milliard til ny låneordning til Nye vegars arbeid med Ringeriksbanen.

* 400 millionar kroner til fritidskortordninga.

* 451 millionar kroner til å satse på Garnisonen i Porsanger, opplyser forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

* Elavgifta blir redusert med 1,5 øre. Det svarer til eit kutt på 9 prosent.

* 200 millionar kroner av totalt 3,1 milliardar staten har lova til ny flyplass i Bodø

Artikkelen held fram under annonsen.

* 40 millionar kroner til eit nytt distriktsprogram for kompetanseutvikling og ei søknadsbasert ordning for studiesenter og liknande.

* Bustøtteordninga blir styrkt med 70 millionar kroner. Dette skal brukast til å senke eigendelen for husstandar med fleire enn éin person.

* Skatt på opsjonar blir utsett til aksjane blir selde. Dei blir då skatta som kapitalskatt, ikkje som lønnsskatt, som er dagens ordning.

* Opsjonsskatteordninga blir utvida til å gjelde selskap med opptil 50 tilsette (25 no), 80 millionar i omsetning (25 no), og 10 år gamle selskap (6 år no).

* Startløyving på 110 millionar kroner til Blått bygg ved Nord universitet i Bodø og 10 millionar kroner til brukarutstyr i statsbudsjettet for 2022.

* 330 millionar kroner til kommunar med næringsliv som framleis slit som følgje av pandemien.

* 162 millionar kroner blir sette av til å få på plass eit skreimuseum i Lofoten.

* 100 millionar kroner skal brukast til å følgje opp delar av rusreforma.

* 100 millionar til ny E16 mellom Arna og Voss

* 50 millionar ekstra i investeringstilskot til servicebustader for eldre i distriktskommunar

Artikkelen held fram under annonsen.

* Momsfritaket for elbilar blir ført vidare.

* Inntektsgrensa for fri rettshjelp blir heva med 10 prosent.

* Større skattefrådrag for reisekostnader for dei som bur i dei minst sentrale 300 kommunane.

* Klimainvesteringsfondet Nysnø får 900 millionar kroner, noko som er 200 millionar kroner meir enn i årets budsjett.

* Etter kjempeinvasjonen av pukkellaks i sommar blir det sett av 15,3 millionar kroner til fleire fellar i elvane i Finnmark.

* 5 millionar kroner til etablering av barnehus for samiske barn.

* 4 millionar kroner til å styrkje arbeidet mot rasisme.

* Stiftinga Human Rights Service mistar statsstøtta.

(©NPK)