Olje- og energiminister Terje Søviknes svarer på kritikken frå Gunnar Kvåle.
Olje- og energiminister Terje Søviknes svarer på kritikken frå Gunnar Kvåle. Foto: Øystein Lid

Olje- og energiministeren svarer Gunnar Kvåle

Statsråd Terje Søviknes svarer på kritikken frå professor em. Gunnar Kvåle. - Den globale ambisjonen om å begrense temperaturstigning til godt under 2 grader endrer ikke norsk olje- og gasspolitikk, skriv Søviknes.

I eitintervju med olje- og energiministeren like før jul, uttalte Søviknes at meir norsk olje og gass er bra i eit klimaperspektiv. Gunnar Kvåle, medlem av Miljøpartiet De Grønne og professor emeritus i internasjonal helse, hevda i eitlesarinnlegg trykt 3. januar at denne påstanden var feil. No svarer olje- og energiministeren:

Ministerens svar

"I et leserinnlegg i Os og Fusaposten 3. januar hevder Gunnar Kvåle at norsk olje- og gassproduksjon ikke ivaretar viktige klimahensyn. Dette er ikke riktig. Da vi utarbeidet Norges bidrag til Parisavtalen, la vi til grunn at vi skal nå klimamålene samtidig som at vi har en sterk og konkurransedyktig petroleumsvirksomhet. Avtalens intensjon er derfor allerede reflektert i norsk petroleumspolitikk, en politikk det i all hovedsak er bred politisk enighet om.

Mulig å gjøre begge deler

Klimautfordringen er global og må løses globalt. Derfor er klimakonvensjonen fra 1992 så viktig. Derfor er også Parisavtalen et gjennombrudd i det internasjonale klimaarbeidet. Avtalen beveger verden i en retning der lavutslippsløsninger vil spille en mye større rolle. Det blir viktigere enn noen gang å erstatte kull med gass og fornybar energi - vi må bruke energien mer effektivt - og vi må utvikle lavutslippsteknologi som fangst og lagring av CO2, dette er fullt mulig å løse samtidig som vi skaper verdier og arbeidsplasser og ivaretar Norges desidert største og viktigste næring.

Kraftige virkemidler reduserer klimagassutslipp

Den globale ambisjonen om å begrense temperaturstigning til godt under 2 grader endrer ikke norsk olje- og gasspolitikk. For å begrense klimagassutslippene fra petroleumssektoren har norske myndigheter i flere tiår brukt sterke virkemidler. Myndighetene begrenser utslippene av klimagasser fra sektoren gjennom virkemidler som kvoter, avgifter, forbud mot fakling og andre tiltak. Innenfor disse rammene er det opp til selskapene å lete etter, bygge ut og utvinne de ressursene som er lønnsomme. Petroleumsnæringen er Norges suverent største næring målt i arbeidsplasser, skaping av verdier og arbeidsplasser, samt inntekter til staten. Det vil den også være i mange tiår framover. Verden vil i overskuelig framtid trenge olje- og gass. Utviklingen innen sol og vindkraft går raskt, men ikke raskt nok til fullt ut å erstatte fossil energi på mange tiår.

Nedlegging vil virke mot sin hensikt

Samtidig skal vi løse klimautfordringen. I den sammenheng er norsk olje- og gass en del av løsningen. Og legge ned Norges viktigste næring vil virke mot sin hensikt. Vi er blant de mest effektive produsentene av olje og gass med tanke på utslipp. Kutter vi produksjon i Norge, vil dette kun lede til at andre land med høyere produksjonsutslipp vil overta. Det er ikke bra for klimaet. Vi har en svært høy CO2-avgift for utslipp fra petroleumssektoren, og selskapene er i tillegg en del av EUs kvotesystem. På norsk sokkel straffer store utslipp seg økonomisk. Dette vet vi fungerer, og vi håper flere land følger etter. Vi vet også at kull er verstingen i utslippssammenheng. Å erstatte kull med gass er derfor en effektiv måte å redusere utslippene på.

Forsvarlighet kommer først

Når det gjelder diskusjonen om aktivitet i Arktis må den basere seg på fakta og kunnskap. De naturgitte forholdene i områdene tildelt i 23. runde, er tilsvarende som i de områdene vi har hatt virksomhet gjennom en årrekke. Ingen petroleumsvirksomhet på norsk sokkel gjennomføres med mindre den kan utføres på en forsvarlig måte. Det gjelder også i områdene som i dag er tildelt i Barentshavet. Tildelingene av nye tillatelser er en videreføring av en ansvarlig politikk vi har ført i tiår. Det er i dag to produserende felt i havområdet. Vår erfaring fra mer enn 35 år med petroleumsaktivitet, viser at vi kan drive forsvarlig her, som på andre deler av norsk kontinentalsokkel.

Artikkelen held fram under annonsen.

Jeg kan forsikre at Norge skal lede an med gode klimaløsninger, slik som vi ofte har gjort. Å stoppe lønnsom og forsvarlig produksjon av produkter verden trenger, er ikke svaret."

Olje- og energiminister Terje Søviknes