Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund ber kommunen tenkja på framtidige generasjonar sitt behov for matjord. Foto: Arkiv

Arbeidet må stanses umiddelbart - svar til Øyvind Halleraker

Lobbyisten Øyvind Halleraker prøver seg nok en gang med selektiv informasjon om Hordfast og denne gangen er det Norges Miljøvernforbund (NMF) som er skyteskive.

La det være sagt med en gang, NMF sin viktigste grunn til å stoppe Hordfast, er de enorme og ødeleggende naturinngrepene prosjektet vil få på Tysnes og i Bjørnafjorden kommune.

Les også
– Nei, det skal selvsagt ikke koste 800 kroner å kjøre Hordfast!

Vi har gått gjennom alt offentlig tilgjengelig materiale fra planleggingen startet i 2010 og fram til endelig vedtak av kommunedelplanen i september 2019 i tillegg til oppdaterte kost.anslag i 2020.

Våre funn dokumenterer at det vil bli massive irreversible naturinngrep med store negative konsekvenser for naturmangfoldet og truede arter. Dette vil medføre brudd på internasjonale avtaler Norge har forpliktet seg til, nasjonale målsettinger vedtatt av stortinget, lover og retningslinjer. Det vises i denne sammenheng til Riksrevisjonens rapport om etterlevelse av naturmangfoldsloven. Våre funn viser bl.a. følgende:

1. Vedtak om valg av konsept 4 «Midtre konsept med kryssing av Bjørnefjorden» ble gjort på mangelfullt grunnlag. Målsettingen om å unngå og begrense store naturinngrep er ikke ivaretatt gjennom anbefalingene i konseptvalgutredningen (KVU) med kvalitetssikring (KS1) og i tilleggsutredningen. I tillegg er det mangelfull kvalitetssikring av kostnadsanslagene på dette plannivået.

2. Kommunaldepartementet har som plan- og vedtaksmyndighet for kommunedelplanen hverken involvert regionale miljø- og kulturminnemyndigheter tilstrekkelig eller hensyntatt deres høringsinnspill (Hordaland Fk.s.1, FM i Hord. s.80) på en tilfredsstillende måte.

3. Kommunedelplanen er godkjent på mangelfullt grunnlag. Den ivaretar ikke målsettingen for prosjektet om en løsning som gir minst mulig negative virkninger for naturmangfold, landskap, friluftsliv og kulturminne, og etter NMF sin vurdering må dette rettes opp før arbeidet med reguleringsplanen kan starte.

4. Trasé og valg av tekniske løsninger vil medføre store inngrep i sårbar og verneverdig natur og innebære brudd på naturmangfoldsloven, kulturminneloven, forpliktelser og målsettinger knyttet til FNs bærekraftsmål og St.Meld 14 (2015-2016) Natur for livet.

5. Det er ikke gjort tilstrekkelige kartlegginger av naturmangfold og kulturminner, noe som kan medføre store ekstra kostnader for prosjektet og som vil komme i tillegg til dagens kostnadsestimat.

6. Hordfast har negativ samfunnsøkonomisk lønnsomhet når en hensyntar ødeleggelser av naturmangfold, landskap, friluftsområder og kulturminner. Når pådriverselskapet Hordfast og SVV viser til milliarder i netto nytte av Hordfast, så utelater de omtale av ikke-prissatte konsekvenser. Den samfunnsøkonomiske analysen er ikke gjennomført og presentert i henhold til SVV sin Håndbok V712 (kap7 s.199) som beskriver at det skal gjøres en sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, og det er summen av disse som avgjør om et prosjekt er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

7. Kostnadene er kraftig undervurderte i planprosessen og er nær doblet fra godkjenning av KVU i desember 2013 til dagens pris på nær 38 milliarder. Bompengeandelen er økt fra et anslag på 11 mrd. i 2018 til 17,4 mrd. netto i 2020, dvs. at de reisende må betale inn ca. 24 mrd. i bompenger når rente-og innkrevingskostnader er innkludert. SVV gjorde en beregning i 2015 som viste at en pris på personbil på kr 339 og tunge kjøretøy på kr 1017 ville kunne finansiere et lån på 7,3 milliarder nedbetalt på 15 år. Det nye bompengeanslaget vil gi langt høyere priser, kanskje opp mot en dobling av disse prisene.

Artikkelen held fram under annonsen.

NMF sin konklusjon er at denne dokumentasjonen må få konsekvenser for det videre arbeidet med Hordfast og hvilken prioritering prosjektet skal få i NTP. Det må våre et minstekrav at arbeidet stanses umiddelbart og at det gjøres nye vurderinger av de store irreversible naturinngrepene og de store negative konsekvensene dette vil få.

Vi applauderer LO i Vestland sitt vedtak om å si nei til Hordfast og ikke minst vedtaket i Bjørnafjorden formannskap om å stanse broen over Bjørnafjorden.

Kurt Oddekalv

Leder NMF