Uheldig: Det vil vera svært uheldig for det førebyggande arbeidet på barnehageområdet å avslutte denne satsinga no. Foto: Privat

«Dei Utrulige Åra» i barnehagane i Bjørnafjorden kommune

Opplæringa i det førebyggande verktøyet Dei Utrulige Åra (DUÅ) i barnehagane er no foreslått avvikla som ein del av omstillingsprosjektet Bjørnafjorden 22

Barnehagane som har teke imot kursinga, har lagt ned eit stort arbeid og står no midt i implementeringsfasen. I dette arbeidet får barnehagane oppfølging og støtte undervegs, for å kunne forankre det i eigen barnehage.

Fleire andre barnehagar i Bjørnafjorden kommune har også ønske om å gjennomføre kurs og oppfølging i Dei Utrulige Åra.

Det vil vera svært uheldig for det førebyggande arbeidet på barnehageområdet å avslutte denne satsinga no.

Oppvekstområdet i tidlegare Os kommune valde denne satsinga som ein del av prosjektet Betre Læringsresultat der felles kvalitet rundt den vaksne si rolle i møte med barnet og barnegruppa vart vektlagt. Dei gode erfaringane ein hadde gjort seg i dette utviklingsarbeidet var også bakgrunnen for å satse vidare for fullt inn mot alle barnehagane i Bjørnafjorden kommune.

Dei Utrulege Åra driv kompetansehevingsarbeid over tid.

Innhaldet i verktøyet tar utgangspunkt i barnehagepersonalet sin praksis i kvardagen. Det blir sett av tid til rettleiing og oppfølging både undervegs og i etterkant av avslutta kurs. Opplæringa til heile personalet er den same og krafta i at alle har same kunnskap gjer organisasjonen fagleg sterk.

Hovudmålet i denne satsinga er nettopp å skape bevisstheit rundt den vaksne si rolle i møte med barnet og med heile barnegruppa og særleg det å kunne støtte barn som har det vanskeleg. Grunnlaget her er den vaksne sin kunnskap om og evne til å bygge gode og støttande relasjonar til det enkelte barn som grunnlag for vidare læring og utvikling.

Verktøyet er evidensbasert med bakgrunn i sosial læringsteori og har som hovudmål å støtte barn i utvikling av sosial og emosjonell kompetanse. Ansvarleg for implementering i Norge er Det Arktiske Universitetet i Tromsø med støtte frå Helsedirektoratet som ein del av det forebyggande arbeidet i satsinga «Barn og unges psykiske helse».

Forskning viser at alle endringar i praksisfeltet tar tid. Barnehagane treng ro til å arbeide med utvikling over tid for å kunne forankre endringane i det daglige arbeidet.

Lokale erfaringar i denne satsinga, med tydelig fokus på tidlig innsats, har vore med på å førebygge rundt det enkelte barn og vil i neste omgang kunne føre til færre tilmeldingar til spesialpedagogisk hjelp. Ein pedagogisk leiar i barnehage uttrykker det slik: «Arbeidet med felles forståing av vaksenrolla gjennom systematisk førebyggande arbeid har hatt effekt. Vi har arbeidd for å få til ei endring rundt det einskilde barn og for å endre situasjonar til det positive. Det systematiske arbeidet gjennom DUÅ har ført til færre tilmeldingar til PPT».

Artikkelen held fram under annonsen.

Alle barnehagane i Bjørnefjorden kommune arbeider i desse dagar med eit nytt lovpålegg som omhandlar Aktivitetsplikten i barnehagane. Hovudmålet er å både førebygge og avdekke krenking og utestenging i barnehagen. Her blir det gjort eit arbeid gjennom det å skape felles forståing rundt den vaksne si haldning, kunnskap og handling i møte med barn. I dette arbeidet vil Dei Utrulege Åra være eit konkret verktøy og grunnlag for refleksjonar rundt vaksenrolla i barnehagen.

I Strategidokumentet «Vi bygger Bjørnafjorden kommune» er nettopp eit av måla innan Oppvekst at «Vi held fast ved satsingar over tid».

Fagansvarlige for Dei Utrulige Åra (DUÅ) i Bjørnafjorden kommune