Kritisk viktig: Kyststamveien er kritisk viktig dersom en ønsker levedyktige samfunn i vår region for kommende generasjoner.

En fremgangsrik vestlandsregion forutsetter en trafikksikker, døgnåpen kyststamvei

Bergen Ap sitt forslag om å skrinlegge Hordfast er ikke bare ambisjonsløst, men en ulykke for Vestlandet, kystsamfunnene og Bergen.

I sin hyllest til regjeringen om viktige prosjekter i og rundt Bergen i ny NTP, foreslår Rune Bakervik og Henrik Jorem i Bergen Ap å legge Hordfast bort for all tid.

Les også
Regjeringa utset Hordfast: - Vil vurdera prosjektet ved seinare rullering

Ledelsen i Bergen Ap vil med andre ord ikke bare utsette, men skrinlegge det viktigste delprosjektet i Kyststamvegen/E39 fra Egersund til Kristiansund. Et prosjekt som sammen med Rogfast (tunnel under Boknafjorden) som er påbegynt og ferdigstilles om ni år, vil redusere reisetiden mellom Stavanger og Bergen fra dagens 4,5 timer til to timer. Et samferdselsprosjekt som vil knytte sammen unike kompetansemiljøer i Stavanger, Haugalandet, Stord og Bergen. Et felles bo- og arbeidsmarked med en million mennesker. Et, for kysten og nasjonen, transformerende prosjekt som fjerner fem fergesamband og sikrer tidsriktig og døgnåpen kommunikasjon. I praksis vårt «InterCity», klart for oppstart og med nest høyest samfunnsøkonomiske nytte av alle samferdselsprosjektene i landet.

Artikkelen held fram under annonsen.

Kystens enorme naturressurser krever fremtidsrettet infrastruktur, men også mennesker. Skal en hindre fraflytting, må en sikre levedyktige samfunn der investering i bolig ikke er ekstremsport og rimelige utsikter til sysselsetting også etter olje og gass-alderen. Nasjonens velferd, herunder fremtidige eksportinntekter og sikkerhet, er avhengig av levedyktige samfunn nær ressursene.

I tiårene som kommer står Vestlandet foran store omstillingskrav som følge av det grønne skiftet med tilhørende energirevolusjon.

Selv om vi vestlendinger har skapt enorme verdier av det sorte «gullet» i Nordsjøen i mer enn femti år, opplever vi en stadig økende kompetanseflukt til Oslo. Tall fra SSB viser at denne kompetanseflukten er stadig økende og korrelerer med den sterkt økende maktkonsentrasjonen rundt Oslo. At ungdommen flytter er nok sammensatt, men utsiktene til et variert arbeidsmarked og fremtidstro sementert av nasjonens enorme investeringer i samferdsel, offentlige institusjoner og kulturbygg i hovedstadsregionen, er selvsagt avgjørende. Stor-Oslos (Viken, Vestfold og Oslo) andel av Norges befolkning har økt fra 30 prosent til over 40 prosent på vel 100 år med en sterkt tiltakende vekst de siste 40 årene. Dette tilsier at over halvparten av befolkningen i Norge vil kunne bo i Stor-Oslo innen 70 år.

Vi snakker med andre ord om en styrt nedbygging av Vestlandet og kysten. Kyststamveien er kritisk viktig dersom en ønsker levedyktige samfunn i vår region for kommende generasjoner. Tankegodset til Bergen Ap er ikke bare ambisjonsløst, men reflekterer manglende kontinuitet og vitner om skremmende kortsiktighet der en bruker innfallsmetoden i utvikling av regionen og nasjonen.

Et konkurransedyktig Vestlandet forutsetter at store byer som Ålesund, Bergen, Haugesund og Stavanger tar en proaktiv rolle som tjenestetilbyder overfor sine respektive omland. De nevnte byers rolle i arbeidet for å sikre en fremtidig bærekraftig maktbalanse i nasjonen kan vanskelig overvurderes. Skal Vestlandet lykkes kan vi ikke være husmenn i eget land. Det er derfor sterkt beklagelig at Bergen Ap ensidig prioriterer Bergen.

Det er et viktig varsku til kystens folk når Bergen Ap ikke ser hvor fundamentalt strategiske viktig Hordfast og kyststamveien er i utvikling av lokalsamfunn og regionen. Hva tror eksempelvis Bergen Ap vil skje med adferden til innbyggerne i Sunnhordland når Rogfast åpnes? Hva tror Bergen Ap vil skje med antall direkte flygninger fra/til Flesland når store kundegrupper forsvinner til flyplasser lenger sør?

Bergen sin utvikling er avhengig av byen sin samhandling med omlandet. Vestlandet sin fremtidige suksess er avhengig av at vestlendingene samhandler for å skape en motvekt til maktkonsentrasjonen i Oslo. Vi må tenke langsiktig og investere til beste for fremtidige generasjoner.

Nasjonen og kysten har behov for at kommende generasjoner kan, og vil, bruke sin kraft og innovasjon i lokalsamfunnene langs kysten. Skal det skje må fremtidens infrastruktur sikre regional mobilitet, kompetansen må kunne møtes, ideer utveksles, kulturopplevelser «konsumeres» og varene komme raskt frem til markedene. Fremtidsrettet effektiv infrastruktur er ikke bare en forutsetning for levedyktige lokalsamfunn, men og kritisk viktig for at Vestlandet, på vegne av nasjonen og verden, på en bærekraftig måte skal kunne utvikle og forvalte nasjonens store naturressurser.

Artikkelen held fram under annonsen.

Det er derfor symptomatisk og alarmerende for Vestlandet at Bergen Ap går regjeringens ærend om å anvende nasjonens ressurser til å investere 23 milliarder i ny jernbane mot Fredrikstad og nytt regjeringskvartal til 54 milliarder fremfor Kyststamvegen på Vestlandet. Det vil ikke bare sementere den ekstremt sentraliserte maktstrukturen i Norge for generasjoner fremover, men også bidra til å realisere visjonen om å bygge Oslo sammen med Gøteborg og København. Vestlandet, og Bergen vil komme enda mer i bakevja.

Arbeiderpartiet opplever i disse tider en jevn og sikker tilbakegang. Mange, både i og utenfor partiet, er opptatt av å finne årsakene. Innlegget fra Bergen Ap hjelper stadig flere vestlendinger og bergensere til å forstå hvorfor.

Geir Inge Lunde

Styreleder

Initiativ Vest

Helge Singelstad

Nestleder styret

Initiativ Vest