Teoretisk modell: I disse nye beregningene ble det lagt inn hypotetiske størrelser som 50 kr/l for bensin/diesel og langt høyere bompenger i en teoretisk modell.

«Fake-news» om Hordfast

Fakta er at Hordfast, til tross for urealistiske og hypotetiske forutsetninger, er Norges beste prosjekt på netto budsjettnytte.

Os & Fusaposten har referert en sak NRK publiserte fra Statens Vegvesen (SVV) om en såkalt alternativ bane for beregning av samfunnsnytte av de seks prosjektene Statens Vegvesen hadde prioritert i sitt prioriteringsoppdrag 31. mars i år.

Les også
NRK: Brua ikkje lenger lønsam

NRK benyttet overskriften; Nye beregninger kan stoppe Hordfast, som vi ser flere aviser ha brukt som kilde.

Artikkelen held fram under annonsen.

I disse nye beregningene ble det lagt inn hypotetiske størrelser som 50 kr/l for bensin/diesel og langt høyere bompenger i en teoretisk modell. Dette for å oppnå drastisk trafikkreduksjon, som selvsagt får negative konsekvenser for transportnytten.

I beregningene fikk selvsagt alle de seks prioriterte prosjektene redusert NNB (netto budsjettnytte).

Departementene ber om at det fremgår hvordan klimabanen eventuelt vil påvirke prioriteringen av ressursbruken. For prioriterte prosjekter i første seksårsperiode, rangering etter netto nytte per budsjettkrone, ramme 3, endres rekkefølgen ved beregningen med klimabane 2 slik:

NRK greide imidlertid å lage en sak der dette dreide seg om Hordfast og at prosjektet nå var prioritert én plass ned og sto i fare for å ikke bli realisert.

Sannheten er som det framgår av tabellen, at Hordfast, til tross for urealistiske og hypotetiske forutsetninger, er Norges beste prosjekt på NNB, og rykker faktisk én plass opp og til topps på SVV sin prioriteringsliste.

Prosjektet har i disse beregningene fått en marginal negativ nytte på -0,1, men til tross for forutsetningene nevnt ovenfor, fortsatt en trafikantnytte på hele 24 milliarder kroner.

Øyvind Halleraker

Daglig leder

Artikkelen held fram under annonsen.

Hordfast AS

Os & Fusaposten rettar: I den fyrste versjonen av dette lesarbrevet stod det at NRK hadde endra tittelen på den opphavlege saka. Dette stemmer ikkje. Det korrekte er at NRK har laga ei oppfølgingssak til saka Halleraker her viser til. Rettinga vart gjort kl 20.30. Os & Fusaposten beklagar feilen.

Her er link til dei to sakene på nrk.no:

Nye klimaberekningar viser negativ samfunnsnytte for motorvegen

Prosjektet blei ulønsamt då Vegvesenet la 50 kr literen til grunn: – Ein «shit in, shit out»-rapport