Reknestykket: Det som ikkje kjem fram i reknestykket, er den høge kostnaden familiane får dersom dei treng å bruka SFO også i skuleferiane. Foto: Camilla Kvamme

Første rekning til barnefamiliane?

Det er stor grunn til å tru at færre familiar vil nytta SFO.

Vi har ein krevjande kommuneøkonomi, det kjem vi ikkje utanom. Ei løysing på den krevjande situasjonen må påverka innbyggjarane både i form av auka kostnader og reduserte tenester, men skal vi verkeleg legga denne første nedbetalinga på barnefamiliane åleine?

Les også
Røysta mot å auka SFO-prisen. – Meir rettferdig å innføra eigedomsskatt

Eit overveldande fleirtal i kommunestyret vårt vil ikkje vita korleis eigedomsskatt vil påverka innbyggjarane sin økonomi og kommunen sin handlefridom, men det same fleirtalet vil truleg bestemma at barnefamiliane skal få første del av rekninga.

Artikkelen held fram under annonsen.

Torsdag denne veka bestemmer kommunestyret om foreldrebetalinga i SFO skal aukast. I PwC-rapportane som vart lagt fram i vinter, var denne endringa eitt av tiltaka som vart foreslått. No når kommunestyret skal ta stilling, ser ein føre seg å auka inntekta til kommunen med 2,1 millionar i året, ved å ha om lag like satsar som nabokommunane våre.

Les også
Så mykje høgare kan SFO-rekninga bli frå hausten

Mange av dei familiane som treng skulefritidsordning, har først og fremst behov for “barnepassfunksjonen” medan foreldra er på jobb, og dei fleste familiar i Bjørnafjorden med to stabile inntekter har råd til at SFO-utgifta aukar med 5.000 kroner i året og kjem opp på nivå med naboane våre.

Det som ikkje kjem fram i reknestykket, er den høge kostnaden familiane får dersom dei treng å bruka SFO også i skuleferiane. I nabokommunane er prisen den same i haust- og vinterferie som resten av året. Dersom ein Bjørnafjorden-elev treng SFO ein ekstra månad, kostar denne 4.400 kroner (mot 2.955 i “vanlege” månader), og då er sjansen for at tilbodet vert gjeve på skulen der eleven høyrer til og med personale som kjenner eleven, svært liten.

I rammeplan for skulefritidsordningar i norske skular heiter det mellom anna:

“SFO skal, i samarbeid og forståelse med hjemmet, ivareta barnas behov for omsorg og tilsyn, samtidig som det gis rik mulighet for meningsfull fritid og lek. SFO skal bidra til trivsel og glede i selvvalgt lek og tilrettelagte aktiviteter, og gi rom for rekreasjon og hvile.”

Frå statleg hald er det så viktig at flest mogleg born får ta del i dette, at første- og andreklassingar får gratis deltidsplass i SFO. Men i vår kommune skal vi gjera dette tilbodet mindre tilgjengeleg.

Videre heiter det i rammeplanen om inkludering:

“Gjennom å gi barn muligheter for aktiv deltakelse i lek, kultur- og fritidsaktiviteter sammen med andre barn, kan skolefritidsordingen bidra til å utjevne sosiale forskjeller.”

Artikkelen held fram under annonsen.

Skal SFO i vår kommune fungera slik, treng vi at dei borna som elles ikkje har høve til å delta i idrett og andre fritidsaktivitetar, i alle fall har høve til å gå på SFO, men no aukar vi prisen med meir enn det kostar å ha instrumentundervisning i kulturskulen eit heilt år.

Sjølv om familiar med svært låge inntekter har eigne rabattordningar for SFO, er det stor grunn til å tru at færre familiar vil nytta SFO, noko som både vil redusera inntekta til kommunen og læringsutbytet til borna.

Torgeir Skjælaaen

Tina Bøe Buer

Kommunestyrerepresentantar

MDG