Skogen og sjøen: Den nye politikken handlar aller, aller mest om innbyggjarane. Fjell og fjord, kort veg til rekreasjon i skogen og til sjøs – kort sagt gode naturkvalitetar vert av svært mange trekt fram som dei fremste grunnane til at dei trivst i bygdene våre. Foto: Camilla Kvamme

Gled dykk, bjørnafjordingar!

Vi trippar etter å koma i gang med ny, grøn politikk i ein ny, grøn kommune.

Det er mykje nytt for tida. Ein ny ordførar og eit nytt politisk fleirtal har teke sete i rådhuset. Os og Fusa har berre tida og vegen før vi slår oss saman – under namnet Bjørnafjorden. Og i motsetning til kva som ofte er vanleg når to blir ein, så blir ikkje felles lommebok større i dette tilfellet. Heller tvert om.

For å finna beste og strakaste vegen i nytt og krevjande terreng, treng vi noko å navigera etter. Den gode nyhenda er at eit nytt kart er teikna opp. Vi i MDG Bjørnafjorden er svært glade for å vera eit av fire parti bak den politiske plattforma som gjev oss styringsfart dei neste fire åra. Og vi er heilt sikre på at dette er godt nytt også for alle innbyggjarane – vi tullar ikkje når vi seier at Bjørnafjorden skal bli den beste kommunen å bu i!

For den nye politikken handlar nemleg aller, aller mest om innbyggjarane. Fjell og fjord, kort veg til rekreasjon i skogen og til sjøs – kort sagt gode naturkvalitetar vert av svært mange trekt fram som dei fremste grunnane til at dei trivst i bygdene våre. Desse kvalitetane må vi verna om – vi får ikkje tilbake matjord, bakkar og lier når vi først har sprengt dei vekk, planert og asfaltert.

Vi skal bruka dei store pengane på dei store oppgåvene – gode tenester til innbyggjarane.

Omsynet til klima, miljø og folkehelse skal gjennomsyra all planlegging i Bjørnafjorden. Kommunen skal arbeida for å nå FN sine berekraftsmål. Vi har bestemt at kommunen vår skal vera klimanøytral i 2030. Utfordrande? Sikkert. Mogeleg? Ja! Vi veit kva som bur i innbyggjarane våre – tenk kva 24.665 bjørnafjordingar kan få til.

På mange felt har næringslivet kome lenger enn kommunen når det gjeld å tenkja berekraftig og få til eit grønt skifte. Vi har også ein administrasjon som er kompetent og løysingsorientert. Det er flott – då kan vi læra av kvarandre og utfordra kvarandre på ambisjonane. Kommunane skal vera pådrivarar for å klara klimamåla – det er ikkje forbeholdt byane.

Takk til alle dykk som ga oss tillit og stemde på oss. Det gjorde at vi fekk setja eit tydeleg, grønt preg på den politiske plattforma. No byrjar jobben. Vi gler oss.

Nils-Anders Nøttseter

Tina Bøe Buer

Torgeir Skjælaaen

Artikkelen held fram under annonsen.

Marie Hauge

Miljøpartiet Dei Grøne Bjørnafjorden