Hordfast: Den planlagte broen over Bjørnafjorden er budsjettert til 46 milliarder kroner.

Høyre-utspill om Hordfast er fullstendig skivebom

Høyre og Bergen sin ordførerkandidat vil fremskynde Hordfast og ødelegge unike naturområder i Bjørnafjorden.

«Klimaendringene og nedbygging av natur er vår tids største utfordring», sier Bergen Høyre i programmet sitt, og vi er enige.

Derfor er det fullstendig skivebom når Høyre sin toppkandidat prioriterer «Hordfast» som det viktigste samferdselsprosjektet i Vestland – det største naturinngrepet i Hordaland i moderne tid.

Artikkelen held fram under annonsen.

Marit Warncke fra Høyre mener at byrådet I Bergen «svikter Vestlandet» med å nedprioritere Hordfast. Byrådet var tydelige med sin høring til NTP, med blant annet utbedret E16 mot Voss samt bybane til Åsane, og sier da at det ikke er plass til Hordfast, av flere grunner.

Modig og riktig, synes vi!

Paris-avtalen

Da regjeringen initierte ny runde med NTP, ga de klare signaler på at en viktig føring er Norges miljømål innen klima- og naturmangfold.

Sentralt her er våre forpliktelser til Paris-avtalen, Montreal-avtalen og regjeringens ambisjoner om 55 prosent klimakutt i Hurdalsplattformen.

Uroen i øst betyr betydelig økning til Forsvaret, og det er trangere økonomiske tider. Som resultat må vi ha et nøkternt samferdselsbudsjett, der det må prioriteres hardt, og ikke minst vurdere å droppe de mest miljøskadelige prosjektene.

Hordfast er et ekstremt kostbart prosjekt - nesten 46 milliarder er prislappen etter de siste beregningene.

Sannsynligvis blir det mer - så godt som samtlige større veiprosjekter som er gjennomført de siste tiårene har opplevd betydelige kostnadssprekker, og jo flere teknologiske nyvinninger, slik som brokonstruksjonen over Bjørnafjorden, desto større er sannsynligheten for kostandssprekk.

Viser Hordfast samme utvikling som for eksempel Rogfast, blir kostnaden fort over 70 milliarder.

Artikkelen held fram under annonsen.

8.000 årlige flyturer

På miljøsiden er Hordfast omtalt som det største naturinngrepet i Hordaland i moderne tid. I fjor viste Naturvernforbundet (basert på Vegvesenet sine tall) at bare byggingen av Hordfast gir klimagassutslipp som tilsvarer hele 8.000 årlige flyturer Bergen-Stavanger de neste 60 årene.

Nå har Vegvesenet oppdatert klimautslippene med å anta dypere myrer, så da blir de tallene enda verre.

Warncke nevner ikke miljøsaken og naturødeleggelsene av Hordfast med ett ord i sitt innlegg. Heller ikke den sterke motstanden mot broen fra innbyggerne og de folkevalgte i Bjørnafjorden kommune.

Derimot er argumentasjonen at dette er en kamp mellom landsdeler, der Rogaland visstnok er våre allierte og Østlandet er våre motstandere.

Bor vi ikke i samme land?

Det saliggjørende er «felles bo- og arbeidsmarkedsregioner», og «konkurransedyktige mobilitetsforutsetninger», indikerer Warncke. Noe som betyr mer motorvei, mer pendling og trafikkøkning.

Får vi ikke Hordfast, går Vestland fylke visstnok mørke tider i møter. At byggingen av motorveier på Øst- og Sørlandet ble trappet opp av regjeringen Solberg ved etableringen av Nye Veier i 2015, nevnes selvsagt ikke av Warncke.

Motorvei og produktivitet

Og er det virkelig sammenheng mellom antall meter motorvei og produktivitet? Leser vi Menon sin eksportmelding for 2022 (side 4), ser man fort at de desidert beste fylkene på eksport per sysselsatt (olje og gass er utelatt), er de samme fylkene (Møre og Romsdal, Vestland og Nordland) som har flest fergesamband og minimalt med motorveier.

Artikkelen held fram under annonsen.

Fylkene med mye motorvei (Viken og Innlandet) er helt nederst på listen. Studerer man bakgrunnstall for perioden 2009 til 2022, styrker faktisk «fergefylkene» seg relativt til «motorveifylkene».

Ifølge SSB vil heller ikke folketallet i den arbeidsføre aldersgruppen øke mot 2060, så hvor veksten til «næringsklyngene» til Hordfast-tilhengerne skal komme fra, er høyst uklart.

Å tro at mange vil bruke en hel time hver vei på å dagpendle til arbeid fra Leirvik til Bergen er i beste fall naivt, spesielt når bompengene per tur vil være godt over 400 kroner for personbil i 20 år (tall fra SVV innspill til NTP).

E16

Videre hevder Warncke at Byrådet «blander kortene» når de trekker byvekstavtalene inn i argumentasjonen mot Hordfast, men kommer ikke med motargumentasjon.

Nei, det er ikke å blande kortene; rapporter til forrige NTP viste helt tydelig at Hordfast vil medføre økt trafikk gjennom Bjørnafjorden kommune og inn mot Bergen, mens utbygging av E16 (inklusivt tog) trolig ikke gjør det. Det er fra før godt dokumentert i forskning at flere og bredere veier inn mot byene gir mer kø.

Vi må ta alvoret innover oss. Klimaendringer og nedbygging av natur er vår tids største utfordring.

Felles bo- og arbeidsmarkedsregioner kan høres forlokkende ut, men når dette går på bekostning av naturen, må vi tenke oss om og handle annerledes.

Også vi ønsker et robust næringsliv og trygge arbeidsplasser, men dette må være i samspill med og ikke på bekostning av et tvingende nødvendig taktskifte i måten vi prioriterer på.

Artikkelen held fram under annonsen.

Klima- og naturkrisen kan ikke løses med nye motorveier. Det unike kystlandskapet rundt Bjørnafjorden må bevares og Hordfast må stoppes.

William Helland-Hansen

Leder Klima- og transportgruppen

Naturvernforbundet Hordaland

Roald Kvamme

Norges Miljøvernforbund