Samlingspunkt: – En skole er en viktig del av identiteten i bygdene, det er et samlingspunkt og skaper trygghet for barna.

Ikke legg ned skolen vår!

En skole er en viktig del av identiteten i bygdene, det er et samlingspunkt og skaper trygghet for barna

Innlegget er ein forkorta versjon av høyringsuttalen som FAU ved Fusa skule har send inn i samband med skulestruktur-saka.

En skole er en viktig del av identiteten i bygdene, det er et samlingspunkt og skaper trygghet for barna. Når skolestruktur vurderes, må konsekvensene for barnefamiliene ved den enkelte skole veie tungt.

Artikkelen held fram under annonsen.

I PWC-rapporten er ikke reisemønsteret i kommunen vurdert, noe som er en alvorlig mangel etter FAU sitt syn. Ved en eventuell nedlegging av Fusa skule vil alle foreldre med barn på SFO måtte bruke mye tid hver dag på å levere og hente i Eikelandsosen.

Ekstra vanskelig for pendlerne

Pendlerne vil få det ekstra vanskelig da det må beregnes rundt 50 minutter på å levere barn i Eikelandsosen og kjøre tilbake til Venjaneset, og på toppen av dette skal man legge tiden det tar å komme seg derfra til arbeidsplassen. En pendler må dermed legge på 20 til 50 minutter (Os/Bergen) på toppen av de 50 minuttene.

Familier har ofte flere barn i forskjellig alder, så levering på SFO kan være noe man gjør i mange år. For familier hvor den ene forelderen er alene om omsorgen for barna, enten hele eller deler av tiden, vil situasjonen bli enda verre.

Åpningstidene på SFO på Fusa skule er i dag tilrettelagt for de som pendler med fergen. Siste fergen man kan ta fra Hatvik og samtidig rekke SFO, går 15.50. Med SFO i Eikelandsosen vil det bli umulig for en forelder som er alene om omsorgen å rekke både henting og levering på SFO, og samtidig ha en fulltidsjobb på Os-siden av fjorden. Konsekvensen av dette kan være at noen blir nødt til å jobbe i redusert stillingsprosent, noe som igjen betyr dårligere økonomi, mindre opptjening av pensjon og generelt dårligere likestilling, da det oftest er kvinner som ender opp med å jobbe deltid.

Dramatiske konsekvenser

SSB har statistikk på pendlerstrømmer for siste året Fusa var egen kommune (2019). Denne viser at det da var hele 23,5% av sysselsatte i Fusa som pendlet til Os eller Bergen. En stor andel av dette antas være pendlerreiser via Venjaneset, og trolig er det enda flere nå enn det var i 2019, siden tyngdepunktet for administrasjon og tjenester nå ligger på Osøyro, og vi tillegg har fått ny E39. Venjaneset er et pendlerknutepunkt i gamle Fusa kommune, og dette må man ta innoverer seg når skolestruktur vurderes.

Ellers ønsker FAU å vise til kartet i PWC-rapporten over skolene i Bjørnafjorden og avstanden mellom disse. Det å legge ned en skole på Fusa-siden, hvor det er så stor avstand mellom hver skole sammenlignet med i resten av kommunen, vil gi dramatiske konsekvenser for hverdagen til familiene som bor her.

Når foreldre må kjøre flere mil hver dag for å levere på SFO, legger kommunen i praksis store kostnader over på barnefamiliene og stjeler av tiden som heller bør brukes på familie og fritidsaktiviteter. Jo større avstand barna må fraktes, jo større er kostnaden både i penger og tid.

Snytt for muligheten

Det er også verdt å bemerke at FV552 mellom Fusa og Eikelandsosen er smal og av dårlig standard. Vegen har ikke engang gul stripe - er altså smalere enn 6 meter - og uoversiktlig. I løpet av vinteren er det mange mørke og glatte morgener her langs fjordene. Vil de minste barna selv huske å ta på seg setebeltet på bussen? Hva skjer hvis uhellet en dag er ute og bussen sklir av veien? Seinest denne uken var det en ulykke mellom buss og personbil på denne strekningen.

Artikkelen held fram under annonsen.

Ifølge forskning er også skoleskyss negativt for barnas helse. Blant annet har Nordlandsforskning og Transportøkonomisk institutt funnet at barn med skoleskyss har dårligere helse enn barn som går/sykler. Forskningen er så tydelig at Nasjonal transportplan har et mål om at 80 prosent av barn mellom 6 og 15 år skal gå eller sykle til skolen.

Barn med skoleskyss blir i praksis snytt for muligheten til å få "gratis" aktivitet og bedre helse. Statens vegvesen oppsummerer alt dette fint i sin artikkel "En aktiv skolevei gir bedre helse". Dette er gode argument for å bevare nærskolene.

Mye av det som skjer i en bygd er sentrert rundt skolen. For eksempel bidrar FAU med å arrangere 17.mai. Ved en nedlegging vil trolig feiringen på Fusa forvitre. Kulturskolen har bl.a. pianoundervisning på skolen, men hva skjer med dette tilbudet hvis skolen legges ned? I verste fall får barna på Fusa et dårligere tilbud og må kjøres til slike typer aktiviteter – og igjen, dette har konsekvenser for barnas deltakelse, foreldrenes økonomi og familiens tid.

Tydelig trend

Bjørnafjorden trenger folk med god utdanning og kompetanse, men det blir ikke lett å overbevise folk med jobber utenfor Fusa om å flytte hit hvis skolen legges ned. FAU kjenner til minst en familie med røtter i Fusa som er på vei til å flytte hjem. «Må vi flytte tilbake til byen når barna skal begynne på skolen?», er spørsmålet de stiller seg selv nå.

Nye innbyggere vil gi kommunen sårt tiltrengte skatteinntekter, så å legge til rette for at man kan bo i hele Bjørnafjorden og jobbe utenfor kommunen, bør være en prioritet. Fergestatistikken på Hatvik-Venjaneset før og etter ny E39 åpnet, viser en tydelig trend med økt trafikk.

Fra januar-juli 2022 mot januar-juli 2023 har fergetrafikken økt fra 196.312 reiser til 232.655 reiser (ferjedatabanken.no). Dette er en økning på ~18,5%, noe som er formidabelt i løpet av et år. Man ser ikke samme økning tidligere år, så sannsynligvis er ny E39 årsaken.

Dette underbygger verdien Venjaneset/Fusa har som et knutepunkt og at det finnes vekstpotensial blant dem som ønsker å bo landlig til i en fin bygd nærme et stort arbeidsmarked. En nedlegging av skolen vil reversere vekstpotensialet som har oppstått som følge av ny E39.

Vil gjøre Fusa lite attraktivt

En nedlegging av Fusa skule vil også gå direkte mot kommunens egen strategi som sier at fortetting bør skje i nærheten av etablerte tettsteder hvor det finnes eksisterende infrastruktur. Fusa har etablerte boligområder, næring, friluftsområder, gangveier og idrettsanlegg. Fusa bør videreutvikles, i stedet for å vingeklippes!

Artikkelen held fram under annonsen.

Å legge ned Fusa skule vil ramme barnas helse og trivsel, det vil ramme familienes tid og økonomi, og kvele aktivitetene i bygda. En nedlegging vil gjøre Fusa lite attraktiv for barnefamilier da det rett og slett vil være vanskelig å få hverdagen til å gå rundt. Ikke legg ned skolen vår!

FAU ved Fusa skule