Endra kurs: – På vegne av våre medlemmer ber vi politikerne om å endre kursen.

Kjære politikere, det er «kjipt» å være fattig kommune

Hovedtillitsvalgte i Bjørnafjorden kommune ber dere ta kloke valg i denne «kjipe» situasjonen vi er i når det gjelder kommuneøkonomien.

Bjørnafjorden kommune skal gjøre innsparinger opp mot 100 millioner kroner, og revisjonsselskapet PWC har laget en rapport der de lister opp mot 40 tiltak i helse og velferd.

De tiltakene rapporten foreslår, gjør at vi som arbeidstakerorganisasjoner blir urolige for hvilke tjenester våre innbyggere skal få og hvilke arbeidsvilkår medlemmene våre får i framtiden.

Artikkelen held fram under annonsen.

Vi har også NRK programmet «Brennpunkt» siste ukene i friskt minne. Dette må ikke skje i vår kommune. Hvordan vil dere som politikere håndtere følgene av kuttene dere vil gjennomføre?

Vi kjenner til hva som er utfordringene i helse og velferd. Vi mener at vi må sette i gang med det vi vet virker: Økt bemanning, mer heltid, systematisk kompetanseheving og bedre oppgavedeling. Dette vil gjøre tjenestene mindre kostbare.

Vi er svært kritiske til forslagene om tiltak og mener konsekvensene kan bli:

* Heltidskulturen bygges ned

* Mindre bemanning gir økende utfordrende adferd hos enkelte grupper tjenestemottakere.

* Større belastning på dem som er på jobb når bemanningen går ned.

* Kvalitets- og kompetanseheving forvitres. Rekruttering av nødvendig arbeidskraft likeså. Dermed kommer avvik og lovbrudd som kommunen plikter å håndtere.

* Innføring av dårligere arbeidstidsordninger, med korte vakter, og mange oppmøte

Artikkelen held fram under annonsen.

* Større turnover (gir ekstra utgifter på opplæring)

* Høyere sykefravær (sektoren hjemmetjenestene er den som allerede har størst sykefravær på landsbasis grunnet muskel- og skjelettplager, psykiske plager, tunge løft og lite fleksibilitet rundt pauser og arbeidstid, (ref. Rapporter fra STAMI og Nav)

* Ferievikarer lønnes ut ifra variabel lønn. Variabel lønn skal ned med 22 %. Hvordan tenker dere å praktisere dette? Tjenestemottakerne har ikke ferie, jobben vår skal utføres året rundt, alle dager.

* Hvordan skal vi løse forebyggingsperspektivet, som skal gjøre at det skal koste mindre i andre enden? Forebygging koster, men reparasjoner er dyrere. Som oftest må en da rive, og bygge opp på nytt. Har kommunen råd til det?

* Konsekvensene av de foreslåtte kutt er ikke nevnt i rapporten. Vi varsler ansvarlige politikere om behovet for ROS-analyse og konsekvensutredninger.

Det er nå tvingende nødvendig at det enkelte eining i Helse og velferd går i gang med å se på bemanning, ressurser, kompetanse og egne rutiner. Mangler, avvik og feil må rettes opp.

Tilsette og pårørende som melder ifra, må tas på alvor. Partsarbeidet skal fungere.

Sykemeldingsforebygging er en kontinuerlig arbeidsprosess. Tariffavtaler, arbeidsmiljøregler og tilhørende lovverk skal gjelde.

Artikkelen held fram under annonsen.

Kommunedirektøren sier det er avgjørende at de ansatte har realistiske forventninger til sine ledere med at man blir lyttet til. Reelle ROS-analyser skal lages og innspill tas med før beslutningene blir tatt. Dette er avgjørende i trepartssamarbeidet vårt.

Vi ber dere politikere ta med i deres beslutninger at innbyggerne har forventninger om at tjenester leverer god kvalitet. Her ligger også nasjonale føringer til grunn.

Brukere av sykehjem, hjemmesykepleie, bofellesskap, legevakt, forebygging og rehabilitering, psykisk helse med videre skal tas hånd om på en verdig måte. For å få til dette må dere forvalte ressursene deres; de ansatte.

Dette mener vi, hovedtillitsvalgte i Bjørnafjorden kommune, ikke blir tilrettelagt for i de foreslåtte kutt, og på vegne av våre medlemmer ber vi politikerne om å endre kursen.

Mariann Helland

FO

Morten Søfteland

NSF

Artikkelen held fram under annonsen.

Siw-Ingrid Kaland

Trond Olav Solholm

Fagforbundet

Dorte Natås

Kjersti Solstrand Ludvigsen

Anne-Grethe Pedersen

Delta