Godt brukt gangveg: Fleire klagar over at vegen gjennom Kleivane ikkje kan nyttast som før. Foto: Kenneth Svenningsen

Kommunen burde rusta opp turvegen gjennom Kleivane

«Har ikkje høyrt ein knyst. Har alle avgått ved døden?», skreiv Ivar Schølberg då han ikkje fekk svar frå kommunen vedrørande gangvegen i Kleivane.

Eg vart gift med ei jente på Kuven i 1963, og har vore på besøk der jamt og trutt. Det har vorte mange spaserturar til Osøyro, og oftast har eg gått snarvegen ned gjennom Kleivane, og heim att same veg. Sommaren 2019 vart eg møtt av eit tett gjerde, som eg klatra over.

Les også
Skulle inspisera ulovleg tiltak. Vart rysta over tilstanden på skulevegen

Men eg var litt forundra over å møte ei slik hindring. Eg tok derfor kontakt med Os kommune på SMS den 8. august for å høyre om det fanst eit kommunalt vedtak på dette, for eg mislikar sterkt at folk tek seg til rette der ålmenta har rettar. Eg foreslo samtidig at kommunen kunne ruste opp denne vegen, for eg synest det er bra at folk går ein del, og det er også bra at det går an å gå der det ikkje er motorisert trafikk. Eg fekk ikkje svar på brevet mitt frå 8. august, og sendte purring den 15. september med følgjande kommentar: «Har ikkje høyrt ein knyst. Har alle avgått ved døden?». Eg fekk heller ikkje då nokon reaksjon. I desember 2019 var det kontakt på e-post, men saksbehandlaren og eg snakka nok forbi kvarandre, for eg fekk melding 2. desember 2019 om at no var gangvegen open for fri ferdsel. Det var truleg ingen som hadde gjort seg umaka med å gå ut for å sjå på situasjonen. Nok om det. Denne vegen har vore i bruk i uminnelege tider, men har dei seinare åra vorte endra litt. For nokre år sidan vart det laga trappesteg oppe mot toppen. Det ser også ut til at det seinare er fjerna steinar lengre nede, noko som gjer vegen vanskelegare å gå. For gålyst og folkehelse burde kommunen ruste opp desse få metrane med fleire trapper, og kanskje eit rekkverk.

Ivar Schjølberg