Valgfrihet: Man kan risikere med en slik endring at brukeren står igjen med kun ett valg av selskap, og hvor er valgfriheten da?

Kommunen raserer ordningen uten å ha snakket med dem det gjelder

Bjørnafjorden kommune er i ferd med å rasere BPA-ordningen.

Bjørnafjorden kommune kan risikere å rasere en BPA-ordning, uten å ha snakket med dem som har BPA organisert som en tjeneste fra kommunen.

Saksframlegget til Råd for mennesker med nedsett funksjonsevne, viser at kommunen ønsker at denne saken skal forbigås i stillhet. I en ny konsesjonsrunde, ønsker kommunen å redusere antall tilbydere til mellom fem og åtte firma.

Artikkelen held fram under annonsen.

Dette i motsetning til idag, der alle som tilfredsstiller kravene får konsesjon til å drive BPA på vegne av kommunen.

Hva er BPA?

BPA står for brukerstyrt personlig assistanse, og alle innbyggere i kommunen kan søke om å få tjenestene sine organisert på denne måten, hvis man trenger hjelp mer enn 35 timer i uken.

Løvemammaene har gjennom sitt arbeid og sin hjelpetjeneste, blitt godt kjent med hvordan ordningen fungerer rundt i landet, og hva som er fordeler og ulemper ved et leverandørskifte.

Vi er nå over 6.400 medlemmer på landsbasis og i 2022 hjelpte vi over 400 familier med søknader og klager, blant annet på manglende kommunale helse- og omsorgstjenester eller BPA.

Løvemammaene er urolige over saksframlegget som viser at forvaltningen ikke har forståelse for de konsekvenser det kan ha for den enkelte med et tvunget leverandørbytte per 1. januar 2024.

Alvorlig syke barn

Løvemammaene vet at ikke alle BPA-selskaper har kompetanse til komplekse ordninger. For eksempel med alvorlig syke barn der det trengs fagkompetanse som sykepleier eller helsefagarbeider.

Man kan risikere med en slik endring at brukeren står igjen med kun ett valg av selskap, og hvor er valgfriheten da?

Løvemammaene vet at det ligger mer enn bare navnet på firmaet til grunn for hvorfor den ene familien velger en leverandør og den andre velger en helt annen.

Artikkelen held fram under annonsen.

Det har å gjøre med tjenesteinnholdet som leverandøren tilbyr, i forhold til behovene foreldrene som skal være arbeidsledere, har.

Dette er et arbeid foreldrene ikke får betalt for, men må gjøre på sin fritid. Noen trenger hjelp til ansettelser, medarbeidersamtaler, oppsigelser og timeføring – mens andre arbeidsledere/foreldre har kapasitet og kompetanse til å gjøre dette selv.

Mange velger da et firma fremfor kommunale tjenester.

En grunn til dette er kostnadene man personlig får av å ha ansatte i hus. BPA-leverandøren dekker kostnadene til assistenten, men hvis kommunen gir tjenesten, må den enkelte bruker dekke dette selv.

Ved overgang til et nytt firma står man igjen på bar bakke uten opptjente driftsmidler. Utstyr som er kjøpt inn, må leveres til leverandøren man avslutter samarbeidet med.

Dette er utstyr som kan være kjøpt over flere år for å gi de ansatte bedre arbeidsforhold. Ikke alle firmaer kan skreddersy tjenesten og oppfølgingen som akkurat den brukeren trenger for å kunne benytte BPA som en tjeneste.

Kan stå helt uten hjelp

Løvemammaene vet at det varierer stort på de ansatte sine lønns- og ansiennitetsregler i de forskjellige selskapene.

Noen lar kun tjenestetid i selskapet telle, slik at enkelte stiller på nytt med null i ansiennitet ved skifte til et nytt firma.

Artikkelen held fram under annonsen.

Det er heller ikke virksomhetsoverdragelse, som jo medfører (et visst) rettsvern for de ansatte hva gjelder lønn, ansiennitet og annet de har avtale om.

Dette medfører at noen BPA-ordninger kan bli stående igjen uten noen ansatte, og fra 1. januar 2024 har da ikke familien/brukeren noen form for hjelp.

Løvemammaene vet at det finnes barnefamilier i kommunen som har omfattende BPA-ordninger.

Å flytte denne ordningen over til et annet firma, vil kreve ekstremt mye av foreldrene som arbeidsledere.

I tillegg forventer forvaltningen at foreldrene eller brukerne skal gjøre dette arbeidet gratis.

Forvaltningen har ikke nok innsikt eller kompetanse til å kunne overføre denne kompetansen til nytt firma.

I tillegg skal dette da gjøres mellom jul og nyttår, og vi er vant med at vedtak for nytt år ikke kommer før i februar/mars for vedtak som skulle vært på plass innen 1. januar. Alt på grunn av kapasitetsproblemer på forvaltningen.

Ikke godt nok belyst

Løvemammaene mener kommunen ikke reelt har konsekvensutredet hva dette forslaget vil si for brukerne som kan bli påvirket og må skifte leverandør.

Artikkelen held fram under annonsen.

Løvemammaene mener kommunen må gi konsesjon til alle de BPA-leverandørene som tilfredsstiller konsesjonskravene.

Løvemammaene vet at de ikke vil få kostnader med å ha flere leverandører, da kommunen kun betaler per brukte time som er gitt til brukeren.

Løvemammaene mener denne saken ikke er godt nok belyst, og heller ikke vil gi enkeltbrukere en reell valgmulighet.

Alle leverandører som tilfredsstiller konsesjonskravene, bør få tilby sine tjenester til brukerne i kommunen.

Lene Nilsen

Rebekka D. Holmaas

Løvemammaene