Sine tankar: På komande generalforsamling har hovudaksjonær Odd Øie – på oppmoding frå ein av aksjonærane - sagt seg viljug til å orientera om sine tankar kring investeringa i Os & Fusaposten.

Kven skal ha det avgjerande ord i Os & Fusaposten?

Lokalavisa har vore gjennom ei høgst tiltrengt modernisering som i stor grad har vore driven fram av dei nye aksjeeigarane.

Det er strid mellom aksjonærane i Os & Fusaposten. Slik eg oppfattar det gjeld ikkje striden det innhaldet som redaktøren og resten av redaksjonen leverer på papir eller digitalt til lesarane sine. Det er heller ikkje kome fram kritikk mot den omfattande omlegginga som har funne stad i avisa gjennom dei siste 5 åra, eller mot det økonomiske resultatet som avisdrifta har levert. Den uttalte kritikken er retta mot samansetninga av styret, og særleg at styret har for dårleg lokal forankring.

Les også
Ope brev til styret i Os & Fusaposten: Årsmøtet må haldast no!

Personleg har eg vore styremedlem i Os & Fusaposten dei siste 10 åra og såleis følgd utviklinga i avisa på nært hald. Styret si samansetjing har endra seg mykje frå den tid familien Stabell var hovudaksjonær og Christian Stabell var redaktør og styreleiar. Styremedlemene i Stabell si tid kom alle frå kommunane Os eller Fusa. Det same gjorde dei aller fleste aksjonærane.

Etter at Stabell trekte seg ut av avisdrifta for fem år sidan og familien selde dei fleste aksjane sine til Odd Øie og Bladet Sunnhordland, er samansetninga av styret endra og avspeglar no at dei største aksjeeigarane er busett utanfor Bjørnafjorden kommune.

Styreleiar Elisabeth Netland har redaktørrøynsle frå mellom anna lokalavisa Vestnytt og er styremedlem i fleire uavhengige lokalaviser rundt om i landet. Styremedlem Odd Øie har eigarpostar i 20 lokalaviser og er styreleiar eller styremedlem i 10 av desse avisene. Styremedlem Reidar Hystad er dagleg leiar i Os & Fusaposten og i tillegg hovudeigar og dagleg leiar av lokalavisene Sunnhordland og Bømlo-Nytt. Eg trur ein skal leita lenge etter andre lokalaviser med betre avisfagleg kompetanse i styret enn Os & Fusaposten.

Familien Stabell selde i si tid 10% av aksjane i Os & Fusaposten til Bladet Sunnhordland og 20% av aksjane til Odd Øie, likt fordelt på Øie privat og på eit aksjeselskap (Amble) som Øie er hovudeigar av. Seinare har Odd Øie sine to vaksne barn kjøpt ein del aksjar som har kome for sal, slik at Øie-familien no truleg har nær 30% av aksjane i Os & Fusaposten.

Denne aksjefordelinga har nok uroa mange av dei «gamle» aksjeeigarane i lokalavisa, men eg finn det rett å minna om at det var familien Stabell sitt sal av aksjar for fem år sidan som førte til denne nye maktbalansen. Så langt er det ikkje noko som tyder på at denne røyndomen har vore uheldig for Os & Fusaposten. Lokalavisa har vore gjennom ei høgst tiltrengt modernisering som i stor grad har vore driven fram av dei nye aksjeeigarane.

På komande generalforsamling har hovudaksjonær Odd Øie – på oppmoding frå ein av aksjonærane - sagt seg viljug til å orientera om sine tankar kring investeringa i Os & Fusaposten. Eg vonar at denne orienteringa saman med røynslene fram til no, vil redusera uroa mellom dei mange småaksjonærane i lokalavisa.

Egil Haugland

Styremedlem