Kan jo vera det at Vegvesenet, og visse personar i Hordfast-leiinga, ser på flytebrua som eit monument over seg sjølv.
Kan jo vera det at Vegvesenet, og visse personar i Hordfast-leiinga, ser på flytebrua som eit monument over seg sjølv.

Lesarbrev: - Tenk at eg har teke så feil. Det finst faktisk fornuftige, klårt tenkjande folk i regjeringskvartalet og

Eg trudde ikje mine eigne auge, då eg las eit stykke i BT, 3.okt.

Stykket handla om at Regjeringa sitt eige vegselskap, Nye Veier, anbefalar å byggja Hordfast via Fusa. Tenk at eg har teke så feil. Det finst faktisk fornuftige, klårt tenkjande folk i regjeringskvartalet og.

Dette må vera eit av dei beste, mest framtidsretta innspela som er kome i debatten rundt E39. Ikkje berre tar dei hensyn til innsparingar, ved å velja indre trase. Men ein ser og eit stort potensiale med verdiskapning. Samt at ein tenkjer vidare, og ser dei positive effektane med ei framtidig samankopling med E134 over Haukeli.

Men dette vil ikkje Vegvesenet, med Signe Eikenes (prosjekleiar for Hordfast) høyra snakk om. Ho avviser det som ulogisk, berre fordi «nokre få bilistar kan få kortare veg til Haukeli».

I 2017 skulle Regjeringa, som då bestod av Høgre og Frp, velja hovudtrase mellom aust og vest. Samferdsledepartementet med Ketil Solsvik Olsen hadde den gong ryggrad som ein seigemann. Og Regjeringa, med støtte frå Krf og Venstre landa istaden på tre alternativ. Ein indre E39 som vert kryssa av ein fire felts veg frå Bergen, med bru over Hardangerfjorden v/Jondal. Vidare til Seljestad, der ein koplar seg på E134 og vidare i tunnel til Haukelifjell (ikkje nedom Røldal). Då kan ein verkeleg snakka om innsparing av reisetida mellom dei to største byane i Norge. Då vil ein koma frå sentrum til sentrum like kjapt med ekspressbuss, som ein i dag gjer med fly. Noko som og vil gje betydelege miljøgevinstar.

Ein må sjå samferdslesaker i samanheng. Det går ikkje an å byggja alle samstundes, men dei må likevel sjåast på som ein heilheit i vegstrukturen. Både sør-nord og aust-vest. Vegvesenet ser seg blind på berre eitt prosjekt om gongen. Det er som om ein skulle kjøpa seg ein to seters bil, samstundes som kona går gravid med tvillingar.

Alle større byar i Norge vel å leggja hovudvegane utanom sentrum. Oslo, Trondheim, Stavanger m.fl. Med eit besynderleg unntak; Bergen. Der skal hovudvegen leggjast via Danmarksplass. Ein indre trase vil dermed spara Bergen for mykje biltrafikk. Med påfylgjande eksos og svevestøv.

Men eg vart likevel skuffa, då eg las statsbudsjettet. Der har den blå-blå-grøne-gule regjeringa løyvd nye 200 millionar til vidare planlegging av flytebru over Bjørnefjorden. Med dei midlane Vegvesenet har brukt, og skal bruka vidare på planlegging, hadde dette vore nok til å finansiera brua over Langenuen. Og den har kjent teknologi. Spennet der er faktisk litt kortare enn der Hardangerbrua går. Så der kan ein jo berre kopiera teikningar og tekniske løysingar for den. Og vegen vidare over Tysnes og Fusa vil bestå av kjente løysingar, som tunnellar og mindre bruer. Så med to felts veg og 90 km/t fartsgrense der, må det vera betre å gå for ei slik løysing. I tillegg til at det er mykje meir fornuftig.

Men fornuft har ikkje alltid vore det mest brukte når ein planlegg vegar. Kan jo vera det at Vegvesenet, og visse personar i Hordfast-leiinga, ser på flytebrua som eit monument over seg sjølv.

Kjære politikarar. Ta til vet. Velg indre trase.

Jan Hevrøy

Stord