Lokalt folkestyre eller Fremskrittsparti-politikk?

Neppe: Sterke kommuner, hva er det? Vil Bjørnafjorden kommune være sterk nok til å bli hørt i Oslo? Neppe.

Flere gir uttrykk for at det er for langt til Os. Hva da med Oslo?

Gårsdagens leserbrev fra Søviknes og Bahus har ett viktig poeng. Ikke gløm fylkestingsvalget! Det er òg et nyttig innlegg fordi det tydelig viser at man vil sentralisere makt og myndighet. De vil primært legge ned fylkeskommunen, og erstatte den med sterke kommuner og staten.

Les også
Ikkje gløym fylkestingsvalet

Sterke kommuner, hva er det? Vil Bjørnafjorden kommune være sterk nok til å bli hørt i Oslo? Neppe. Sterke kommuner må nødvendigvis bety større kommuner – mye større. Noen av oss mener at Bjørnafjorden kommune er i største laget som det er, og flere gir uttrykk for at det er for langt til Os. Hva da med Oslo?

Artikkelen held fram under annonsen.

Skal en kommune være stor nok til å sette reigonale veier på kartet og få gjennomslag for rassikring og utbedringer for eksempel? Hvor stor må den være da?

En JA-holdning i arealsaker høres jo fint ut. Men et ja til noe, betyr alltid nei til noe annet. Et JA i arealpolitikken kan bety: Ja til å bygge ned dyrkbar jord og nei til lokalt landbruk. Ja til bygging i strandsonen og nei til allemannsretten.

Vi trenger en fylkeskommune som kan bidra til å ivareta og utvikle lokale ressurser. Vi trenger besluttere som er nær folk og kjenner de lokale utfordringene. Jeg tror ikke velferden i Norge ivaretas best ved fjerne politikere i storkommuner og stat.

Min stemme ved fylkestingsvalget går til Senterpartiet. Jeg ønsker å gi Jon Askeland og co mandat til å fortsette arbeidet med å utvikle Vestland fylke, slik det heter i programmet: «Vestland fylke har trass ei dårleg regionreform lukkast i å verte ein vellukka utviklingsaktør, som brukar ressursane til beste for menneska i lokalsamfunna i heile fylket. Senterpartiet vil bruke fylkeskommunen som samlande aktør og i størst mogleg grad vere Vestlandet si stemme for å kjempe for Vestland sine interesser i stort og smått».

Margrethe Holmboe Askeland