Klare svar: Eg håper dei bedriftene som vart pålagde å stengja, som t.d. frisørar, hudpleie og kroppspleie, no snart får klare svar og direkte dekning for sitt inntekstap. Foto: Karoline Forselius

No er tida inne for å heia på det vi har rett rundt oss

Kva kan vi alle gjera for det lokale næringslivet i denne utfordrande perioden? Og kva verktøy har vi som kommune å bruka?

Som kommune har vi dessverre ikkje direkte den store verktøykassa å ta av i ein slik situasjon. Det er stat og regjering som kjem med tiltakspakkar og støtteordningar. Heldigvis har vi kvar veke fått informasjon om tiltakspakkar, og det har roa oss litt innimellom. Likevel skjønar eg at det er uro og uvissheit for kva framtida vil innebera for kvar enkelt bedrift. Spørsmåla som vert stilt frå næringslivet er mange. Kva tildelingskriterium vert lagt til grunn? Vert det berre utsetjing av innbetaling og lånegarantiar, og kor lenge kan vi halda dette gåande i vår bedrift?

Eg håper dei bedriftene som vart pålagde å stengja, som t.d. frisørar, hudpleie og kroppspleie, no snart får klare svar og direkte dekning for sitt inntekstap. Dei står heilt makteslause oppi denne situasjonen. Dei har sine løpande utgifter til husleige og drift, utan å kunna skaffa seg inntekt.

Det er lova ny informasjon og «pakke» fredag 27. mars. Eg håpar direktehjelp etter «dansk» modell då kjem som tiltak og tydeleg melding frå regjeringa. I tillegg ligg no ei heil reiselivsnæring brakk. Eg forventar også ei avklaring for denne bransjen.

Men det er no likevel ein gong slik at det er ute i kommunane og i lokalmiljøa ein kjenner ting på kroppen når bedriftseigarar og tilsette fortvilar, og kjempar med alt dei har for å klara å redda levebrødet sitt.

Tala vi får frå NAV talar for seg sjølve: Per 25.mars er tala på søknader om dagpengar i Bjørnafjorden ca 1.050. Dette utgjer 8,1% av arbeidsstokken i kommunen vår.

Som ordførar er eg bekymra for næringslivet, og for alle dei av våre innbyggjarar som no opplever uttryggheit og usikkerheit. Det vera seg for eiga bedrift, framtidsutsiktene eller dei tilsette.

Mi oppleving er at bedriftseigarar kjenner på eit stort ansvar for sine tilsette, og at det sit langt inne å permittera. I mange bedrifter er det tette og nære band mellom leiing og tilsette. Klart dette gjer noko med oss alle saman.

Som kommune er det viktig at vi går i front med det vi kan bidra med av engasjement og optimisme. Det er viktig å halda vår prosjektavdeling i full drift med pågåande planar, anbod og oppdrag. Det er også tverrpolitisk semje om at plan-og bygningsutvalet skal gjennomføra sine møte slik at ein ikkje stoppar opp framdrift på planarbeid, prosjekt og byggjesaker i Bjørnafjorden kommune. Dette er ein føresetnad for utvikling, og ikkje minst for alle aktørane innanfor bygg- og anleggsbransjen.

Næringssjef Elin Thorsen jobbar svært aktivt ut mot næringslivet, og ho spleiser bedrifter saman i gode prosjekt. Kunnskapsdeling og rettleiing er viktig no. Mi sterke oppfordring er: Ta kontakt med oss og søk råd.

Bjørnafjorden kommune vil både administrativt og frå politisk leiing vera på tilbodssida og søkja løysingar saman med næringslivet der ein har moglegheiter for det.

Artikkelen held fram under annonsen.

Kommunen sin eigen bemanningssentral har no fått over 200 førespurnader frå eksterne som har registrert seg med sin kompetanse. I tillegg har mange frivillige meldt seg. Av kommunen sine eigne tilsette har over 500 oppdatert sin profil med kompetansekartleggjing.

Det er ein stor styrke for Bjørnafjorden kommune at vi lever i eit lokalsamfunn kor så mange ønskjer å bidra med det dei kan og det dei klarer. Det gjer meg stolt og glad å vera ordførar i ein kommune som dette.

Det er også flott og sjå at butikkar, serveringstader og fleire bedrifter finn løysingar saman. No er tida inne for å heia på det vi har rett rundt oss. Det er også ein måte å visa solidaritet og ta samfunnsansvar på. Eg oppfordrar alle til å handla lokalt.

I tillegg gjev det ei god kjensle av samhold og bidrag. Vi kan alle bidra til at butikken og bedrifta framleis er der, når vi alle er tilbake til ein betre og meir «vanleg» kvardag.

Trine Lindborg

Ordførar

Ap