Stor respekt: For ikkje å bli misforstått; eg har stor respekt for alle menneske. Å henga Pride flagget på off flaggstenger er splittande.

Norsk flagg og norske verdiar

Det norske flagget har tent oss vel og samla oss i krig og krise i 200 år, kvifor skal me endra på det no?

Eg merkar meg at det er politikarar som stadig frontar andre flagg og symbol. Det er særleg regnbogeflagget/pride og den like fargerike pinsen for FN sine berekraftmål som utmerkar seg hjå den politiske eliten.

Det vert sagt at regnbogeflagget står for toleranse og mangfald. Mange opplever det ikkje slik. Politiske flagg som Pride og Palestina-flagget skal ikkje pressast på born sine leikeplassar slik tilfelle var på ein leikeplass i Bergen. Mange opplever at dette er ein radikal ideologi som blir politisert på område me alt har gode reglar.

https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/86n6gw/skuggar-over-det-norske-flagget (ekstern lenkje)

Det våre folkevalde ikkje ser ut til å forstå, er at Norges lover ivaretek alle og det vert skapt eit slags kunstig behov for å beskytta spesifikke grupper menneske særskilt. Kva blir det neste? Palestina-flagg på kommunale flaggstenger? Mange reagerer på ein ideologi som viser seg å vera lite tolerant ovanfor dei som er ueinige.

Det er ein vesentleg forskjell i å respektera andre menneske og det å pressa på folk ein radikal ideologi ingen enno veit konsekvensen av. For ikkje å bli misforstått; eg har stor respekt for alle menneske. Å henga Pride-flagget på offentlege flaggstenger er splittande. Eg føreset at det kjem sak til kommunestyret før det vert tillate her i kommunen.

Våre forfedre var framsynte og laga gode lover for oss nordmenn. Verdiar som hardt arbeid, flid og nestekjærleik har vore grunnsteinane dette samfunnet er bygd på. Dei har tent oss vel og det er ikkje noko grunn til å endra dei. Det er på tide at me reiser oss og tek ansvar for eiga framtid. Det gjer me best ved å byggja på dei verdiane dette landet er tufta på.

Partiet De Kristne (PDK) er einaste parti som står fast på det norske flagget si særstilling. At Stortinget no ønskjer andre flagg velkomne på offentlege flaggstenger må avvisast. Det kan du gjera ved å røysta på PDK og Tomas Moltu 13. september.

Magne Djuvik

Stortingskandidat for Hordaland