Forventning: NFU jobber for et samfunn for alle. Vi har forventninger til at våre lokalpolitikere jobber for det samme.

Ønsker ikke Bjørnafjorden kommune å ha et samfunn for alle?

Disse budsjett-forslagene er et signal om at alle mennesker ikke er like mye verdt i vår kommune.

I årets budsjettforslag fra kommunedirektøren blir det lagt frem følgende nedtrekk for mennesker med nedsatt funksjonsevne:

* Barn med komplekse og samansette hjelpebehov i barnehage – tilby plass i tilrettelagt avdeling

Artikkelen held fram under annonsen.

* Leggje ned torsdagsgruppa – tilbod til barn og unge i skule

* Endre finansieringsmodell knytt til elevar med særskilde behov i skulen

* Ikkje ha tilbod om ferieope SFO ved skulane

* Effektivisera drift for å sikra framtidige driftsmidlar til Søfteland bufellesskap

I forkant av dette var fem skoler foreslått nedlagt for å spare penger. Det ble arrangert folkemøter på alle skolene i regi av Bjørnafjorden kommune. Disse ble reddet av et samlet kommunestyre. I kjølvannet av dette blir årets budsjett fremlagt.

Her er det lagt frem store kutt for én gruppe mennesker i samfunnet. Vi opplever det som en direkte konsekvens av at skolene ble reddet, og at alle barn får beholde nærskolen. Eller det vil si, de aller fleste barn får være i nærmiljøet sitt. For barn med særskilte behov betyr det at de få tilbudene de har, forsvinner.

Parallelt sitter nå våre egne lokalpolitikere og mener at:

• Noen barn i vår kommune skal måtte reise lange strekninger for å komme til barnehagen sin, når det er planlagt to spesialavdelinger i kommunen vår, én i Os barnehage og én i Jettegryto Barnehage.

Artikkelen held fram under annonsen.

Politikerne mener derfor at det er greit at noen barn skal få den merbelastningen i hverdagen, mens resten av barna må få slippe dette.

Det vil si at noen barn ikke får mulighet til å danne vennskap i barnehagen i nærmiljøet sitt, og vil få enda større utfordringer med å danne relasjoner i nærskolen sin.

Det vil si at noen barn vil ha en mye lengre reisevei til sin barnehage, noe som vil være belastende for barnet selv, men også foreldrene.

• Noen barn i vår kommune skal ikke få benytte seg av sin alternative læringsarena: Torsdagsgruppen i barne/ungdomsskolen, som nå er foreslått nedlagt.

Les også
Foreldre i harnisk over nedleggingsforslag: — Denne arenaen betyr alt for borna våre

Torsdagsgruppen er for mange barn grunnen til at det fungerer i skolehverdagen. På torsdagsgruppen er det mulighet for å være seg selv på sine premisser, og det dannes vennskap på et godt grunnlag. Vi i Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) har tidligere sendt inn et leserinnlegg om dette.

Les også
Lett å tenke at ikke alle barn er like mye verdt i vår kommune

• Noen barn i vår kommune skal ikke få den lovpålagte tilretteleggingen de har rett på: Finansieringsmodellen knyttet til elever med særskilte behov i skolen skal endres, da det ble argumentert med at barn ikke skal være alene, men sammen med andre barn.

Selv om barna har tilrettelegging i skolen og egne enkeltvedtak, betyr ikke det at de barna det gjelder, har samme tilretteleggingsbehov.

• Noen barn i vår kommune skal ikke bli inkludert i et viktig sosialt tilbud for gruppen: Kommunen vil ikke ha tilbud om ferieåpen SFO, men mener samtidig at barn med særskilte behov kan søke om plass på Varafjell.

Artikkelen held fram under annonsen.

Det beskrives også at dersom barna bruker av timer av ressursen de har gjennom året, vil det bli mindre timer avlastning ellers i året. Avlastning er lovpålagt, og kommunen kan på ingen måte legge opp til dette.

• Ved å avslutte ferie-SFO i skolene og overføre tilbudet for barn med særskilte behov til Varafjell, vil oppvekst-sektoren flytte den økonomiske kostnaden over på Tilrettelagte tjenester.

Det er bekymringsfullt at det blir forventet en større utgiftspost for Tilrettelagte tjenester, når de allerede skal gjøre nedtrekk i sine bofellesskap for å skaffe nok driftsmidler til Søfteland bofellesskap.

Slik vi i NFU leser det, betyr dette tiltaket ytterligere nedskjæringer for denne gruppen og som ikke er regnet med i budsjettet slik det står per i dag.

• Det blir i tillegg lagt opp til at en må effektivisere driften for å åpne bofellesskapet på Søfteland. NFU savner at det blir synliggjort hvilke konsekvenser det vil ha for de andre bofellesskapene å gjøre disse grepene.

Hvor er vårt folkemøte?

I Bjørnafjorden kommune har vi en Samfunnsplan i kommuneplanen vår. I gjeldende Samfunnsplan for 2023-2027 står det følgende: «I Bjørnafjorden kommune skal vi etterleva FN-konvensjonen om rettar til menneske med nedsett funksjonsevne (CRPD).» Dette forplikter!

Formålet for CRPD er følgende: «Denne konvensjon har som formål å fremme, verne om og sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne full og likeverdig rett til å nyte alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter, og å fremme respekten for deres iboende verdighet.

Mennesker med nedsatt funksjonsevne er blant annet mennesker med langvarig fysisk, mental, intellektuell eller sensorisk funksjonsnedsettelse som i møte med ulike barrierer kan hindre dem i å delta fullt ut og på en effektiv måte i samfunnet, på lik linje med andre.»

Artikkelen held fram under annonsen.

Det står i Samfunnsdelen av kommuneplanen at:

«Barn, unge og familiar lever gode liv i Bjørnafjorden kommune. Det er trygt og godt å veksa opp her, og dei som treng tilrettelegging, får det. Vi gir barn og unge ein god start i livet, og dei opplever å høyra til, vera del av ein fellesskap og vera VERD-SETT.

Barnehagar og skular har høg trivsel og høg fagleg kvalitet. Vi legg til rette for livslang læring og livskvalitet for alle innbyggarane våre.»

Bjørnafjorden kommune beskriver samfunnsplanen med følgende ord:

«Samfunnsdelen handlar om korleis vi vil ha det i Bjørnafjorden dei neste 12 åra, og kva vi må gjera for å få det til. Bjørnafjorden = alle oss som bur og arbeider her.»

«Politikarane våre og vi som jobbar i kommunen ønskjer at alle skal kunna leva gode liv i Bjørnafjorden. Å leggja til rette for det, er hovudoppdraget vårt som kommune. Å skapa gode liv for alle er noko vi må samarbeida om. Vi har alle eit ansvar for å sikra ei god samfunnsutvikling. Bjørnafjorden – det er alle som bur og arbeider her, og vi må alle bidra til at den nye kommunen blir ein god stad å leva».

NFU Bjørnafjorden lokallag mener at det budsjettforslaget som er lagt frem, både av kommunedirektøren, Frp/Høyre og delvis Ap, bryter med kommunens egen samfunnsdel av kommuneplanen. Samfunnsdelen av kommuneplanen er det mest overordnede av alle kommunale dokumenter. Det vil si at alt annet kommunen gjør, enten det er budsjett, sektorplaner, områdeplaner, tiltak på einingsnivå også videre- må og skal ha sitt utspring i/samsvare med samfunnsdelen av kommuneplanen.

Årets politikere har gått til valg på blant annet å få kommuneøkonomien i balanse - men hvordan kan de gjøre grep som bryter med kommuneplanens egen samfunnsdel og CRPD?

Artikkelen held fram under annonsen.

Lokalpolitikerne har et ansvar overfor alle våre innbyggere, men disse budsjett-forslagene er et signal om at alle mennesker ikke er like mye verdt i vår kommune.

NFU Bjørnafjorden lokallag jobber for et samfunn for alle. Vi har forventninger til at våre lokalpolitikere jobber for det samme. Budsjett-forslagene som er lagt frem ekskluderer en rekke mennesker i samfunnet. Og dette er lokalpolitikerne og kommunedirektøren klare over. Ta ansvar!

Bjørnafjorden kommune, vær en kommune som inkluderer alle!

NFU Bjørnafjorden lokallag