Opprop: Sju organisasjonar kjem her med ei tydeleg oppmoding til Bjørnafjorden kommunestyre. Foto: Camilla Kvamme

Opprop mot kutt i viktige tilbud i Bjørnafjorden kommune

Vi vil advare politikerne i Bjørnafjorden mot å tro at dette er en god måte å spare penger på.

Den 27. oktober la kommunedirektøren fram forslag til en rekke kutt i tjenester til innbyggerne i Bjørnafjorden kommune.

Kuttene som foreslås er dramatiske for pasienter og pårørende i en sårbar situasjon, og vil ikke bidra til at færre blir syke.

De er også i strid med nasjonale lovverk og føringer, som blant andre omsorgstjenesteloven, folkehelseloven, kommuneloven og helsepersonelloven.

Kommunene skal drive med helsefremmende og forebyggende tjenester, og har et økende ansvar fremover for å tilby rehabilitering.

Vi er så heldige at vi stadig lever lengre. Men det betyr også at vi er flere som blir syke og har behov for hjelp i løpet av livet. Mange eldre har et sammensatt sykdomsbilde med flere sykdommer.

En krise som påvirker mange sider av livet

Alvorlig sykdom er en krise som påvirker mange sider av livet. Økte bekymringer, dårligere økonomi og utfordringer med å tilpasse seg en ny hverdag er bare noen eksempler.

Det rammer også flere enn den som blir syk, som barn, foreldre og ektefeller. Å ha et lavterskeltilbud der man kan henvende seg og få hjelp tidlig er avgjørende.

Kuttene i forslaget fra kommunedirektøren vil bety fjerning av trygghetssykepleier, kreftkoordinator, kreft-, kols- og diabetesteam. Disse tilbudene er nettopp lavterskel og forebyggende. De gir også kommunen viktig kompetanse som vil trengs i årene som kommer fremover. Kuttene kan kanskje gi balanse i budsjettene på kort sikt, men vil gi økte kostnader på lang sikt.

Disse helsetilbudene er helt avgjørende for dem som er rammet direkte og trenger hjelp. Men det er også et gode for hele Bjørnafjorden å ha friske innbyggere med god livskvalitet.

Vi vil advare politikerne i Bjørnafjorden mot å tro at dette er en god måte å spare penger på. Vi oppfordrer kommunestyret på det sterkeste til å sikre disse tilbudene til det beste for Bjørnafjorden og de som bor der.

Artikkelen held fram under annonsen.

Oppropet er signert av:

Bjørnafjorden Revmatikerlag, Merete Hatlestad

Brystkreftforeningen Bjørnafjorden, Eli Gjøvåg

Diabetesforbundet Midthordland, Ingjerd Mongstad Sund

Fusa Sanitetsforening, Nina Laupsa

Kreftforeningen, Geir Vangsnes

LHL, Os, Karsten Berntsen

NHF Bjørnafjorden, Rita Samdal