Jeg er helt overbevist om at dersom Vegvesenet hadde brukt samme energi, penger og arbeidstid som for midtre trasé ville de kunnet komme frem til en (indre) trasé med færre ulemper.
Jeg er helt overbevist om at dersom Vegvesenet hadde brukt samme energi, penger og arbeidstid som for midtre trasé ville de kunnet komme frem til en (indre) trasé med færre ulemper.

Svar til Susanne Sperrevik: Høyre og Frp er blitt drevet fra forslag etter forslag når spørsmålet om kostnader er blitt reist

Selv om tre statsråder har velsignet regjeringens forslag, har ennå ikke Stortinget sagt ja og bevilget penger – så jeg ser ingen grunn til å tro at siste ord er sagt i denne saken.

Jeg takker så mye for svaret, Susanne Sperrevik! Siden du stiller direkte spørsmål, må jeg nesten svare, samtidig som jeg har noen spørsmål til deg.

Sperrevik mener at jeg «tolker» saken. Jeg refererer bare maksimalkravene til reisetid som ble stillet i «Normann-rapporten» og som var den direkte årsaken for valget av midtre trasé: 45 minutter fra Leirvik til Sandsli/Kokstad/Flesland. Med 110 km/t hele veien ville en nesten klare dette – vel 50 minutter. Uten å oppfylle dette kravet ville det ikke bli noe sammenhengende bo- og arbeidsmarked og prosjektet ville ikke bli «Noregs mest samfunnsøkonomisk lønnsomme vegprosjekt».

Er denne forutsetningen glemt, eller er det som står i rapporten feil? Hvorfor skal det brukes 10-talls milliarder på dette prosjektet når forutsetningene ikke lenger er tilstede? Er det broen i seg selv det er viktig å få bygget?

Hvorfor er hovedmålet med Kyststamveien glemt – raskeste vei mellom Kristiansand og Trondheim? Hvorfor snakker en ikke om kostnadsbesparelsene ved å se sammenhengen mellom E39, E134 og E16? Er pendling mellom Stavanger og Bergen Syd det eneste som utløser verdiskapning på Vestlandet? Utløsing av denne verdiskapningen ble beregnet til å komme 10 – 30 år etter at hele strekningen er ferdigstilt. Vei og bro mellom Os og Fusa vil gi umiddelbar inntjening. Teller ikke dette?

Med 110 km/t ble indre trasé beregnet å ha ca. 15 minutter lengre kjøretid. At det innebærer en fire felts vei er innlysende og har aldri vært underslått.

Denne beregningen er imidlertid gjort på et overfladisk grunnlag hvor det tydeligvis har vært viktig å påpeke så mange negative effekter som mulig. Til og med en krysning over Oselven ble problematisert – noe som ikke kan være et stort problem, Høyre og Frp har jo foreslått to broer bare i Os sentrum.

Selvfølgelig vil eiendommer bli berørt og det må lages broer og tunneler. Hvor mange av disse eiendommene/bygningene befinner seg på strekningen Eikelandsosen – Svegatjørn? Disse vil jo bli berørt uansett med en bro og firefelts vei mellom Os og Fusa – noe Høyre er positive til.

Jeg er helt overbevist om at dersom Vegvesenet hadde brukt samme energi, penger og arbeidstid som for midtre trasé ville de kunnet komme frem til en trasé med færre ulemper. Moderne løsninger med viadukter som brukes i andre land med topografi som hos oss, vil også kunne spare dyrket mark.

Høyre og Frp er blitt drevet fra forslag etter forslag når spørsmålet om kostnadsreduksjoner er blitt reist: Først skulle broen termineres i Bjørnatrynet med tunnel til Moberg, så skulle broen ende i en undersjøisk tunnel før en kom til Øyane. Hva gjør Høyre dersom det skal spares ytterligere og dagalternativet blir trukket frem igjen: Vei i dagen gjennom Sørmarkjo, bro inn Mørkevågen til Grindavoll og kort tunnel under Liafjellet?

Kristian Strønen