Særstatus. Noreg ynskjer å framstå som ein sterk forsvarar for folkerett, demokrati og menneskerettar. Som det einaste landet i verda er likevel Israel gjeven ein særstatus i regjeringa si politiske plattform Foto: Norsk Folkehjelp

Verda må stoppe Israels annektering av Palestina

Medan verdssamfunnet er i pandemibobla førebur Israel seg på å annektera Vestbredda, i strid med både folkeretten og internasjonale lover.

Israel vil gjera dei folkerettsstridige busetnadene på Vestbredda og Jordandalen til ein del av Israel. Med dette vil all von om løysingar for fred bli knust. Dersom Jordandalen vert innlemma i Israel vil dei palestinske byane Hebron, Nablus og Ramallah bli små prikkar totalt omringa av Israel på alle kantar.

På tross av konvensjonar, FN-resolusjonar og fordømming frå det internasjonale samfunn, har Israel kunna halda fram med okkupasjon og annektering av palestinsk land, kollektive avstraffingar av folk på Gazastripa og bygging av muren i strid med folkeretten. Dette gjev grunn til alvorleg bekymring for situasjonen. Medan Israel sine brot berre vert kritisert verbalt, vert andre land som bryt internasjonal rett, utsett for reaksjonar frå det internasjonale samfunnet med konkrete handlingar og sanksjonar.

Noreg ynskjer å framstå som ein sterk forsvarar for folkerett, demokrati og menneskerettar. Som det einaste landet i verda er likevel Israel gjeven ein særstatus i regjeringa si politiske plattform ved at regjeringa skal «legge til rette for styrket forsking –og utviklingsarbeid, handel, turisme og kulturutveksling med Israel». Norge vel å gje Israel særskilte privilegium trass auka i folkerettslege brot. Kva signal gjev dette til dei israelske styresmaktene?

Fråværet av straffereaksjonar for Israel sine fortsatte grove brot på folkeretten og manglande respekt for internasjonal rett, undergrev sjølve tydinga av folkeretten.

Palestinakomiteen i Bergen krev at norske styresmakter må gjenreisa respekten for folkeretten og arbeida for at Israel sine fortsatte og alvorlege brot på dei internasjonale køyrereglar vert møtt med sanksjonar. Norske styresmakter må gjera det klart at den politikken som vert ført, ikkje kan aksepterast av det internasjonale samfunnet. Og det hastar.

Palestinakomiteen krev at norske styresmakter tar skarp avstand frå «okkupasjonsplanen» for Palestina.

Claus Møller

Leiar

Åse Vaksinen Sælensminde

Styremedlem

Artikkelen held fram under annonsen.

Styret i Palestinakomiteen i Bergen