Tek det ikkje på alvor: - Når Sp og Frp ønskjer å skrota vernevedtak, viser dei endå ein gong at dei ikkje er i stand til å ta på alvor at vi lever i ei tid der dyre- og planteartar døyr ut i høgt og aukande tempo.

Vern betyr vern!

Senterpartiet og Frp vil byggja ut verna vassdrag. Det kan vi ikkje tillata.

Vi har 390 verna vassdrag i Noreg. Oselva og Femangerelva er to av dei.

Vi må ta vare på naturen vår – og dei unike og vakre vassdraga er særleg viktige. Både fordi dei er friområde for oss menneske, men mest av alt fordi det lever ei rekkje trua artar der. Livet i og langs elvane er unike økosystem, der insekt, fugl, fisk og pattedyr har livsmiljøet sitt. Liva deira er uløyseleg knytte til elva.

Venstre har i årevis kjempa for vern av verdifulle vassdrag. Vi stod i kampen for Altaelva på 70-talet, og vi stod bak det første vernevedtaket som kom i 1973. Litt etter litt har fleire fått auga opp for kor viktig det er å verna vassdrag som er spesielt verdifulle. Her burde det verkeleg ikkje vera rom for omkamp.

Derfor er det oppsiktsvekkjande at Senterpartiet og Framstegspartiet på Stortinget no prøver seg på akkurat det i Stortinget. For få veker sidan stemte desse to partia for eit forslag om å omstøyta vernevedtak og opna for kraftutbygging i verna vassdrag.

Når Sp og Frp ønskjer å skrota vernevedtak, viser dei endå ein gong at dei ikkje er i stand til å ta på alvor at vi lever i ei tid der dyre- og planteartar døyr ut i høgt og aukande tempo. I 2019 la FNs naturpanel fram ein rapport som viser at menneskeleg aktivitet truar eksistensen til ein million artar. Vi har ikkje berre ei klimakrise å løysa. Vi må òg redda naturen vår.

Venstre er for at vi skal auka produksjonen av fornybar kraft i Noreg. Men dette må gjerast på ein skånsam måte, utan at vi øydelegg verneverdig natur. Regjeringa har nyleg lagt fram ein klimaplan som er eit historisk taktskifte i norsk klimapolitikk. Vi skal gjennomføra den planen utan å byggja ut verna vassdrag. Vi skal stansa klimaendringane samstundes som vi tek vare på naturen.

Derfor slår Venstre ring om dei verna vassdraga og naturen vår. Vi har stramma inn på vindkraftpolitikken, slik at vi kan ta betre omsyn til naturen. Vi vil betra kraftproduksjonen i eksisterande vassdrag som er utbygde, men ikkje leggja vern til sides. Med Venstre ved makta har fleire vassdrag blitt verna, seinast Øystesevassdraget i 2019. Det er vi stolte av.

Venstre har alltid kjempa for å ta vare på naturen. Det skal vi halda fram med, dersom du gir oss fornya tillit ved stortingsvalet til hausten.

Astrid Dale

Leiar i Bjørnafjorden Venstre

Artikkelen held fram under annonsen.

Sveinung Rotevatn

Klima- og miljøminister (V)