Klare for jobb: Det er mange flyktninger som er ferdige med introprogrammet nå, behersker språket på tilfredsstillende nivå, og er veldig klare til å begynne å jobbe.

– Vi kan få det til! Vi trenger hverandre!

Vi i Arbeiderpartiet vil komme med en oppfordring til næringslivet og kommunen.

Det gjelder integreringsarbeid av flyktninger i arbeidslivet.

Når vi sier ja til å ta imot flyktninger, betyr det ikke at det kun er Flyktningtjenesten og Voksenopplæringen som skal ta dem imot, som skal sørge for at de mottar alle nødvendige tjenester, som tilbyr språk- og samfunnskunnskapsopplæring, og ikke minst, er ansvarlig for integreringen. Dette er faktisk et felles samfunnsansvar.

Artikkelen held fram under annonsen.

Vi ønsker at flyktningene skal være integrerte og skal bidra til samfunnet. Hvordan skjer integreringen da? Økonomisk integrering skjer gjennom deltakelse i arbeidslivet. Sosial integrering skjer gjennom deltakelse i sosiale nettverk som omfatter etnisk norske. Aktivitetsmessig integrering skjer gjennom deltakelse i frivillige organisasjoner, idrettslag osv. Kort sagt: Integreringen er et samfunnsansvar som gjelder oss alle.

Når flyktningene kommer til kommunen, får de tilbud om Introduksjonsprogrammet. Introduksjonsordningen for nye flyktninger har siden 2004 vært Norges største og viktigste integreringspolitiske tiltak. Flyktninger som har fått oppholdstillatelse i Norge, skal skoleres slik at de kan delta i arbeidsmarkedet. Det politisk fastsatte målet er at minst 70 prosent av de tidligere deltakerne skal være i arbeid eller utdanning ett år etter endt introduksjonsprogram. Både UDI og IMDI oppfordrer alle som har fått arbeidstillatelse til å jobbe.

Men hvordan er det mulig for flyktninger å skaffe seg jobb på egen hånd? Vi oppfordrer næringslivet, alle bedrifter i kommunen og kommunal sektor, til å ta imot flyktninger i språkpraksis, arbeidspraksis eller å tilby jobb.

Det er mange flyktninger som er ferdige med introprogrammet nå, behersker språket på tilfredsstillende nivå, og er veldig klare for å begynne å jobbe, men som dessverre er nødt til å motta sosialhjelp på grunn av mangel på arbeid. Hvis ikke den situasjonen endrer seg, blir det enda større press på NAV.

Det finnes også de som er klare for å komme ut i språk- eller arbeidspraksis for å forbedre sine muntlige språkferdigheter og forberede seg til arbeidslivet i Norge.

De blir hele tiden omtalt som flyktninger, men de er egentlig fremtidige arbeidstakere og bidragsytere til den norske stat. Det er ikke bare flyktninger som strømmer inn til kommunene, det er en enorm ressurs, i form av kompetanse, erfaring og ikke minst arbeidskraft som følger med. Vitnemålene deres med utenlandsk utdanning må sendes til godkjenning til Direktoratet for høgere utdanning og kompetanse, og mens de venter på å få utdanningen godkjent, trenger de sin første jobb for å kunne forsørge seg.

Deltagelse i arbeidslivet er et av de viktigste virkemidlene for å bli integrert i det norske samfunnet og bli økonomisk uavhengig. Vi oppfordrer alle ledere til å være rause og romslige og åpne opp mulighetene for å ta imot folk i praksis eller tilby arbeid. Ta gjerne kontakt med Flyktningtjenesten, Voksenopplæringen eller NAV.

Vi kan få det til! Vi trenger hverandre!

Artikkelen held fram under annonsen.

Julia Tveit

Arbeiderpartiet