Eiga forslag: Stiftelsen Steindalen der Gerhard Hansen er styreleiar har teikna eiga forslag til korleis skjermveggen i Idrettsvegen best kan ta seg ut. Kommunen er positiv. Foto: Kenneth Svenningsen

Ikkje nøgd med kommunens teikningar: Kom med motforslag og eigne skisser

Eigarane av bustadane som husar Idrettsvegen Bufellesskap er ikkje nøgde med kommunens skisser til ny skjermvegg. No håpar dei kommunen går for deira eige forslag.

Det handlar altså framleis om veggen som kommunen like over nyttår sette opp for å skjerma innsynet til fire leilegheiter i Idrettsvegen.

Den nær to meter høge veggen kom som eit sjokk på fleire av bebuarane, og den siste månaden har kommunen gjort det klart at dei vil gjera endringar for å betra utsynet for bebuarane.

Men før dei kjem til å imøtekoma bebuarane, må kommunen ha eigarane av bygget med på kva løysing som passar best.

– Me var i møte med kommunen no i veka og sa klart frå at me ikkje likte dei skissene som arkitektane dei hadde kome med, seier styreleiar Gerhard Hansen i Stiftelsen Steindalen, som eig bygga.

– Kan du seia noko om kva som ikkje var tilfredsstillande nok med kommunens forslag til endringar?

– Dei var ikkje korkje eignande eller visuelt slik me vil ha dei. Utan å utdjupa for mykje kan me kort seia at dei ikkje var tilfredsstillande, seier Hansen.

Kommunen positiv

I møtet med kommunen kom Stiftelsen Steindalen sjølv med skisser og forslag til korleis skjermveggen bør sjå ut.

– Me hadde fått teikna ut nokre forslag som me meinte var betre enn dei kommunen kom med. Forslaget vårt ivaretek utsynet betre og hindrar samstundes innsyn, fortel Hansen.

Han opplevde at kommunen var positiv.

– Ja, eg fekk inntrykk av at dei ville sjå vidare på vårt forslag.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Var det sagt noko meir om kor lang tid det kan gå før nedriving og utbetring av skjermveggen vil skje?

– Nei, men me håpar sjølvsagt på fortgang i denne saka. Det vil vera til det beste for alle partar, seier Hansen.