Svært krevjande: - Situasjonen er svært utfordrande. Difor set vi i verk tiltak her nå, seier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i ei pressemelding fredag kveld.

Regionale smitteverntiltak frå fredag kveld: Påbod om heimekontor «der det er mogleg»

Regjeringa innfører regionale tiltak i fleire kommunar i Vestland, deriblant Bjørnafjorden, for å få ned smitten.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har følgt situasjonen i Vestland dei siste vekene. Det har vore stigande koronasmitte over tid i regionen.

– Det er stor pågang av pasientar og høge tal på sjukmeldingar og anna fråvær i helsetenestene både i kommunane og på sjukehusa. I tillegg er sjukehusa i regionen i gul beredskap. Situasjonen er svært utfordrande. Difor set vi i verk tiltak her nå, seier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i ei pressemelding fredag kveld.

Les også
Regionale smitteverntiltak frå fredag kveld: Påbod om heimekontor «der det er mogleg»

Desse regionale tiltaka vert innførte med forskrift:

* Påbod om bruk av munnbind der det ikkje er mogleg å halda minst ein meter avstand i butikkar, kjøpesenter, kollektivtransport og taxi. Plikta til å bruke munnbind gjeld ikkje for born under 12 år, eller for dei som av medisinske eller andre grunnar ikkje kan bruka munnbind.

* Påbod om at arbeidsplassar der heimekontor er mogleg utan at det går utover viktige og naudsynte tenester, skal sørgja for at tilsette jobbar heimanfrå heile eller delar av veka.

* Antallsavgrensingar for private arrangement innandørs. Inntil 100 personar på offentleg stad eller i leigde eller lånte lokale.

* Plikt for serveringsstader og arrangørar til å ha system for å registrera gjester og for å varsla gjester om smitteeksponering.

Artikkelen held fram under annonsen.

* Krav om bordservering av alkohol for serveringsstader og arrangement med skjenkeløyve.

* Krav om sitjeplassar for serveringsstader med skjenkeløyve. Det kan maksimalt vere 600 i publikum på innandørs arrangement utan faste tilviste plassar. Dei skal delast i kohortar som ikkje er større enn 200.

Tiltaka er dei same som blei iverksette for Oslo kommune og fleire kommunar i Innlandet og Viken fylke i går.

Forskrifta om regionale tiltak gjeld for følgjande kommunar i føretaksområdet til Helse Bergen:

Alver

Askøy

Austevoll

Artikkelen held fram under annonsen.

Austrheim

Bergen

Bjørnafjorden

Kvam

Osterøy

Modalen

Artikkelen held fram under annonsen.

Samnanger

Vaksdal

Voss

Øygarden

Dei regionale tiltaka vil tre i kraft i dag, fredag 3. desember klokka 21, og gjeld inntil vidare.