Må få førebu seg: Per Olav Sørås, fagsjef for skule, meiner skulane må få nokre dagar på seg etter påsekferien til å førebu seg på gradvis gjenopning. Foto: Benjamin Søgnen Olsen

Trur på gradvis opning litt etter påske

I ettermiddag kjem regjeringa truleg med ny informasjon kring gjennopning av skulane. Per Olav Sørås håpar og trur det vil skje gradvis.

Fagsjefen i Bjørnafjorden kommune seier det er tre alternativ som gjeld. Kommunen prøver å vera førebudd på alle tre.

– Det eine er at alt opnar opp att for fullt, altså alle skular og alle barnehagar. Det andre er at det blir som no ei stund til. Det siste alternativet er at det blir ei gradvis opning av skular og barnehagar i tida framover. Denne løysinga trur eg er mest sannsynleg, seier Sørås.

Treng å førebu seg

Om det blir gradvis opning av skular og barnehagar, så håpar han at det ikkje skjer frå 13. april.

– Skulane treng å førebu seg og tilpassa seg den nye kvardagen som ventar dei. Om ein skal starta med gradvis opning, så meiner eg det ville vera best om ein let det gå til nokre dagar etter påskeferien. Om ein går på rett på like etter påske, vil ein ikkje vera godt nok førebudd, seier han.

Assisterande fagsjef Janne Martha Efteland Eik støtter Sørås.

– Om ein til dømes skal starta med dei minste, så vil det krevja litt føringar for korleis ein skal handtera elevane, korleis dela dei opp, og korleis ein skal ivareta smittevern-omsynet medan dei er på skulen, seier Eik, og held fram:

– Så må ein jo vera sikre på at SKYSS er oppe og går. Det er mange elevar som er avhengige av busstransport til skulene. Med tanke på slike ting, er det nok best at skulane ikkje opnar heilt med det første, men at ein får nokre dagar å førebu seg på.

Kombinert kvardag

Per Olav Sørås tenkjer at skulane også må vera førebudde på at ikkje alle vil gjera som regjeringa tilrår.

– Det vil heilt sikkert vera foreldre som ikkje ønskjer å senda borna sine på skulen med det første. Dette kan vera på grunn av sjukdom i familie, eller berre at dei er generelt engstelege. Om dette skjer, så må jo også desse elevane følgjast opp. I så måte kan lærarstaben måtta vera førebudd på å ha personal som må halda fram med fjernundervisning, seier Sørås.