annonse

Os & Fusaposten – den lokale tabloidpressa? – Svar til Peter-Hans de Zwarte

Ikkje unaturleg
Ikkje unaturleg: Sjølv om utvalet omtalar «fargeinnspelet» som ei avsporing, så er det like fullt eit innspel – eit interessant forslag – som me meiner ikkje er unaturleg å putta øvst i ei sak som listar opp fleire av innspela. (Foto: )

Os & Fusaposten er ikkje samd i at det er vinklinga vår som ”effektivt får uttalen til Strandvik bygdelag til å framstå latterleg og useriøs”. Saka omtalar forslaget slik det framstår i uttalen, og me meiner bygdeutvalet må kunna stå inne for dette forslaget, også i ein tittel og ingress i lokalavisa.

I eit lesarbrev frå torsdag (nett) og fredag (papiravis) reagerer leiaren i Strandvik Bygdautval, Peter-Hans de Zwarte, på vinklinga vår i saka ”Vil unngå keisame fargar: - Kvardagen er grå nok som han er”.

Me er samde i at utvalet har kome med ein god uttale med mange spennande og nye tankar. I forkant av artikkelen som leiaren i bygdeutvalet viser til, hadde med også ei eiga sak og løfta fram det kanskje aller mest spennande forslaget – eit flytande byggjefelt. Når me kom med ei oppfølgingssak, vinkla me på innspelet om kor vidt det let seg gjera å leggja føringar på fargebruken for å forhindra keisame fargar og bygg. Vidare i saka listar me opp ei rekkje andre forslag som hotell, ei utviding av den karakteristiske naustrekkja i bygda, aktivitetspark, skatepark, utandørs klatrevegg og tuftepark.

Sjølv om utvalet omtalar ”fargeinnspelet” som ei avsporing, så er det like fullt eit innspel – eit interessant forslag – som me meiner ikkje er unaturleg å putta øvst i ei sak som listar opp fleire av innspela.

Me skjønar at forslaget ikkje var meint som å tvinga på folk kva farge dei skal ha på huset. Det skriv me då heller ikkje. Me nyttar derimot formuleringane frå uttalen og er ikkje samd i at det er vinklinga vår som ”effektivt får uttalen til å framstå latterleg og useriøs”. Me har skrive forslaget slik det framstår i uttalen, og meiner bygdeutvalet må stå for dette forslaget, også i ein tittel i lokalavisa. Det er då heller ikkje eit negativt og kjipt forslag, men eit av mange intereressante innspel, som me oppfattar er spelt inn med «humør og gode intensjonar».

Peter-Hans de Zwarte meiner også avisa gjekk «tabloidpressa ein høg gang» i saka der tittelen var ”Fusa bondelag vil ikkje ha einebustader i Strandvik”. Han meiner tittelen er svært misvisande og skriv at det bondelaget meiner, er at ”det ikkje må byggjast einebustader på dyrka mark i Strandvik sentrum”.

Her tolka me uttalen frå bondelaget annleis. I uttalen står det med utheva skrift at ”Bygging må gjerast på anna areal enn dyrka mark”. I neste setning står det: ”For å få til å bevara mest mogleg av den dyrka jorda i Strandvik må utbygging skje ved å byggja tett og i høgda. Enkeltbustader må ikkje tillatast”. Gitt den utheva fyrste setninga tolka me andre setninga og poenget med nei til enkeltbustader, også til å gjelda utforbi dyrka mark, altså i resten av Strandvik sentrum. Me skulle ha presisert at det gjeld Strandvik sentrum (ikkje nytta daglegtalen) i tittelen, men meiner formuleringane i uttalen elles opna for ei slik tolking.

Jamvel om me er usamde med leiaren i bygdautvalet i saka om fargeval, tek me innspelet om at me ikkje skal ta etter «tabloidpressa med for mange tynne artiklar i eit forsøk på å generera raske klikk», og me skal sjølvsagt ha dekning for det me skriv - også i titlane. Samstundes er det ei ønskt utvikling i Os & Fusaposten å bli meir direkte i kritiske saker og også spissa og prioritera i ”mindre farlege” saker for å bidra til å auka det viktige lokale engasjementet i sakene - og få fleire til å lesa sakene.

Jostein Halland

Redaktør

Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då blir det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame er ikkje godteke på osogfusa.no. Falske profiler blir utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.

Vil du ha nyheitsbrev frå Os & Fusaposten?

* må fyllast ut