Feiget ut: Dessverre var det noen som feiget ut da Jan Kjerpeseth og hans meningsfeller satte i gang med trusler om utmelding av Vestland fylke og kollaps for næringslivet i Sunnhordland.

Jan Kjerpeseth dokumenterer at han ikke har peiling. Da er det lurt å gå litt stillere i dørene

Bankdirektøren Jan Kjerpeseth har fått det for seg at fylkes- og lokalpolitikere i Vestland ikke forstår sitt eget beste.

I en belærende tone konstaterer han at gigantprosjektet Hordfast med monsterbro over Bjørnafjorden må bygges hvis ikke vil næringslivet og det gjelder vel også bankene, gå nedenom og hjem.

Les også
Nøling på hoppkanten

Kjerpeseth dokumenterer at han ikke har peiling. Da er det lurt å gå litt stillere i dørene. Norges Miljøvernforbund har kjempet mot Hordfast siden ideen ble født for 25 år siden. Omsider ser vi nå at politikerne begynner å våkne. I forarbeidet til rulleringen av NTP inviterte samferdselsdepartementet fylkene til å beskrive de viktigste transportutfordringene og prioritere disse. Et enstemmig fylkesutvalg prioriterte liv og helse med økt satsing på rassikring, opprusting av fylkesveiene, trygge skoleveier, flere sykkelveier, gul stripe på alle riks- og europaveier, klimatiltak med elektrifisering av busser og bygging av bybane, bedre kollektivtilbud på vei, bane og sjø, tiltak som gir økt overføring av gods fra vei til til sjø og bane. Det var ingen som ønsket monsterbroer over unike fjordlandskap.

Derfor ble det heller ikke vanskelig å sette prosjektene opp i prioritert rekkefølge. Men dessverre var det noen som feiget ut da Kjerpeseth og hans meningsfeller satte i gang med trusler om utmelding av Vestland fylke og kollaps for næringslivet i Sunnhordland.

Til tross for skrikingen, så kom ikke Hordfast inn i det endelige vedtaket og det er etter all sannsynlighet starten på slutten for dette tussaprosjektet. Nå har også Bergen sagt klart nei til Hordfast. De ønsker ikke en femdobling av trafikken inn til Bergen.

Bjørnafjorden kommune har gjort det samme. Ingen bro skal landes i deres kommune. Kjerpeseth må ta seg en bolle. Hordfast er det mest upopulære veiprosjektet som noensinne er foreslått. Et overveldende flertall i befolkningen i Vestland prioriterer liv og helse først. De vil ha vekk dødsveien til Voss og de vil ha fylkesveier og riksveier som har gul stripe, som er rassikre og trygge å ferdes på.

Kjerpeseth hevder at Hordfast er et av landets mest lønnsomme veiprosjekter. Dette er løgn, bedrag og misbruk av den samfunnsøkonomiske analysen. Statens vegvesen har nemlig unnlatt å gjøre en sammenstilling av de prissatte og ikke-prissatte konsekvensene (natur og miljøødeleggelser) slik regelverket krever. Når dette gjøres, er den samfunnsøkonomiske nytten av Hordfast negativ.

Kjerpeseth og hans direktørvenner i næringslivet og blant politikere undergraver stortingets vedtak i St.Meld 14 (2015-2016) Natur for livet hvor det er slått fast at en forutsetning for å lykkes med det grønne skiftet, er å ta vare på naturmangfoldet for nåværende og framtidige generasjoner. Gjennom det grønne skiftet skal det legges til rette for produksjon og forbruk med langt mindre negative konsekvenser for klima og miljø enn i dag.

Våre nasjonale myndigheter har slått fast at forvaltningen av naturen skal være bærekraftig, hindre at arter utryddes og naturtyper forsvinner, og styrke arbeidet med å bevare norsk natur. Truet natur skal tillegges særskilt vekt i avgjørelser etter sektorregelverk og ved arealplanlegging. Områdevern, prioriterte arter og utvalgte naturtyper er virkemidler som skal benyttes for å ta vare på truet natur. Sterke og nødvendige nasjonale føringer. Hordfast vil være det største naturinngrepet i Hordaland/Vestland i moderne tid og er ikke forenlig med nasjonal miljøpolitikk.

Det er altså med dette bakteppet og disse alvorlige realiteter at regjeringen og deres lokale støttespillere vil presse gjennom bygging av en 4-felts motorvei med 110 km/t i fartsgrense fra Stord til Bjørnafjorden. På toppen av alt mener de seriøst at dette skal være et bidrag til det grønne skiftet.

I anstendighetens navn, det er rett og slett ikke til å tro og det skal aldri skje!

Artikkelen held fram under annonsen.

Kurt Oddekalv

Norges Miljøforbund