Når det stilles spørsmålstegn ved brusaken, velger Frp og H taktikken «sitt stille i båten og håp at det går over» - de unnlater å svare.  Jeg gjør derfor et siste forsøk på å få svar på viktige spørsmål.
Når det stilles spørsmålstegn ved brusaken, velger Frp og H taktikken «sitt stille i båten og håp at det går over» - de unnlater å svare. Jeg gjør derfor et siste forsøk på å få svar på viktige spørsmål.

Lesarbrev: Oj, var det Bjørnafjorden kommune vi kjørte gjennom?

Hvilket forpliktende Stortingsvedtak er det som er gjort og som Frp og Høyre refererer til, når de påstår at bro-vedtaket er fattet – og at toget er gått?

Bjørnafjorden Frp og Høgre forfekter at beslutningen om Hordfast midtre trasé er gjort, og at dette er en sentral beslutning uten lokalpolitisk interesse eller påvirkningsmulighet. Videre bruker de fortsatt et «sammenhengende bo- og arbeidsmarked» som argument, selv om tidskravene for dette ikke lenger er tilstede.

Når det stilles spørsmålstegn ved dette, velger de taktikken «sitt stille i båten og håp at det går over» - de unnlater å svare.

Jeg gjør derfor et siste forsøk på å få svar på viktige spørsmål i den saken som vil være avgjørende for næringsutvikling og infrastruktur i Bjørnafjorden kommune og som absolutt har lokal interesse. Og for å gjøre det helt klart – jeg er for en fergefri forbindelse med en moderne veistandard, helst fire felt.

Kyststamveien E39 er et nasjonalt prosjekt hvor Bjørnafjorden kommune vil være så heldig at vi kan ligge som et knutepunkt for trafikken nord/sør og øst/vest – hvor vi kan tilrettelegge og tilby næringsarealer, boarealer og gode havneforhold dersom kombinasjonen Hordfast indre trasé og Hordalandsdiagonalen blir valgt.

Alternativt kan vi se for oss dette fremtidsscenarioet: Dersom broalternativet velges blir det rett fra broen over Bjørnafjorden og inn i en tunnel under Liafjellet, over en ny bro over Ulvenvatnet og inn i en ny tunnel under Skogafjell – kjapp tur gjennom Lyseparken før en kjører inn i Lyshorntunnelen – oj, var det Bjørnafjorden kommune vi kjørte gjennom?

En kommune som sliter med dårlig infrastruktur siden Hordalandsdiagonalen ble lagt i tunnel under Kvamskogen og ingen vil betale flere milliarder for en lokal bro mellom Os og Fusa.

Ser ikke Frp og Høyre disse mulighetene for den nye kommunen? Vi har knapt en statsråd som ikke har besøkt Os og Luranetunet. Hvorfor har ikke Frp og Høyre brukt nettverkene sine til å være «pådrivere» (det nye politikeruttrykket) for å få satt i gang en Konsekvensutredning for Hordalandsdiagonalen – et av de mest samfunnsøkonomisk lønnsomme i landet iflg. Vegvesenet? Hvorfor har de ikke påpekt at kombinasjonen indre trasé og Hordalandsdiagonalen samtidig sparer kostnader og gir mer vei for pengene?

Midtre trasé er foreslått i Nasjonal Transportplan (NTP), en plan som tidligere statssekretær Ketil Raknes karakteriserer som «drømmenes dokument der alt er mulig» i en artig artikkel i Aftenposten 1.9.2019.

Det er Stortinget som fatter vedtak og bevilger penger – meg bekjent er det ikke gjort et slikt vedtak.

Hvilket forpliktende Stortingsvedtak er det som er gjort og som Frp og Høyre refererer til når de påstår at vedtaket er fattet – at toget er gått? Er det riktig at prosjekter som ligger inne i NTP kan fjernes eller endres?

Artikkelen held fram under annonsen.

Hvis det er riktig at det foreligger et forpliktende vedtak, hvorfor fortsetter Os kommune å bruke skattepenger og arbeidstid på lobbyselskapet Hordfast AS? Hva er hensikten med å opprettholde selskapet etter at beslutningen er tatt?

I «Victor Normann-rapporten» er kravet til reisetid mellom Leirvik og Bergen Sør under 50 minutter. Midtre trasé var allerede i overkant av dette før Vegvesenet foreslo å ikke bygge ny vei over Stord og reduserte fartsgrensen Svegatjørn – Rådal. Med disse fartsreduksjonene disse endringene innebærer, blir reisetiden omtrent den samme som var årsaken til at indre trasé ble forkastet.

Hvorfor fortsetter Frp og Høyre å snakke om at bro over Bjørnafjorden er nødvendig for å få et sammenhengende bo- og arbeidsmarked Stavanger–Bergen, når kravene ikke lenger er oppfylte?

Bjørnafjorden Sp har fremstått som et av de mest konsekvente når det gjelder motstanden mot midtre trasé – inntil for et par dager siden da de ikke utelukket et samarbeid med Frp og Høyre.

Hvordan vil Bjørnafjorden Sp påvirke Frp og Høyre i et eventuelt samarbeid? Vil dette bare være en «enkeltsak» som en er uenig i, men som en kan leve med for å bevare samarbeidet? Vil Sp da stemme for et videre engasjement i Hordfast AS for å bevare samarbeidet? Risikerer vi det samme som Bergenserne gjorde med Ap om bybane over Bryggen ved forrige valg?

Alle partiene, unntatt Frp og Høgre, har lokalt programfestet at de går for indre trasé. Møtet på Litteraturhuset som Naturvernforbundet arrangerte, viste at våre lokale representanter nødvendigvis ikke har fått gjennomslag i fylkesorganisasjonen.

Hvilken oppfatning om E39 har fylkespartiet til Sp, KrF, Venstre, Ap, SV, MDG? Er fylkespartiet enig med Naturvernforbundet om å etablere en nasjonalpark på Reksteren?

Kristian Strønen