Vil tjene: Kommunen vil tjene på et rikt og mangfoldig næringsliv som bidrar til vekst for hverandre, i form av at bedriftene kjøper tjenester av hverandre.

Overrasker meg ikke at SV hevder næringsutvikling ikke bidrar til å øke inntektene

Vi mener at momentet med å øke inntektene bør få mer plass i debatten om budsjettbalanse.

Viser til reaksjon fra Asle Olsen på leserinnlegget mitt angående å øke inntekter.

Les også
Ønsketenking fra Brimsholm

Først så overrasker det meg ikke at SV hevder næringsutvikling ikke bidrar til å øke inntektene. For å sitere Olsen: «For sannheten er at næringsetablering gir nøyaktig null kroner i kommunekassen i seg selv.» Dette stemmer ikke! For å ta Havbruksfondet som et eksempel,

Artikkelen held fram under annonsen.

Havbruksfondet forklart: Alle kommuner og fylkeskommuner, som det framgår av Akvakulturregisteret at har klarerte lokaliteter for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann, får en respektiv andel av inntektene som skal fordeles årlig. Jo høyere andel av lokalitetskapasiteten den enkelte kommune/fylkeskommune står registrert med i Akvakulturregisteret, dess større andel av midlene som skal fordeles, vil tilfalle dem ( ref. Fiskeri.dir ).

Les også
Vi må øke inntektene og tilrettelegge for vekst

I 2022 mottok Bjørnafjorden 29.409.323,23 kr. Dette er en direkte konsekvens av at Bjørnafjorden kommune har sjølokaliteter for akvakultur i egen kommune.

Bedriften våre har veldig ofte eierne boende i kommunen der de driver virksomheten sin. Gjennom bedriftenes eiere bidrar disse med skatteinntekter som for eksempel inntektsskatt, formueskatt etc. Disse skattene får kommunen en stor del av. I tillegg til alle inntektene staten mottar i form av selskapsskatt, moms og div avgifter.

Kommunen vil også tjene på et rikt og mangfoldig næringsliv som bidrar til vekst for hverandre, i form av at bedriftene kjøper tjenester av hverandre.

Kommunen selv er eier av store næringseiendommer som Lysparken og Samnøy. Med et sterkt næringsliv i kommunen vil det bli enklere å realisere salg på disse eiendommen som direkte kan gi kommunen inntekter. For eksempel kunne en brukt pengene på å betale ned lånegjeld, som igjen hadde gitt kommunen lavere driftsutgifter.

Høgre er positiv til offentlig-privat samarbeid. Vi kan ta Nore neset idrettslag som et eksempel. Dette idrettslaget er en flott organisasjon som bidrar med gode tjenester for lokalsamfunnet sitt.

Kommunen har bidratt økonomisk, men i tillegg har privat næringsliv bidratt med både egenkapital og driftskapital. Dette er et av flere flotte prosjekter som har vert mulig å etablere som et spleiselag mellom det offentlige og private. Uten næringslivet hadde nok dette ikke vert mulig.

Høgre har ikke hevdet at det er tilstrekkelig for Bjørnafjorden kommune isolert sett å øke inntektene, men vi mener at momentet med å øke inntektene bør få mer plass i debatten om budsjettbalanse.

Artikkelen held fram under annonsen.

Det vil bli nødvendig med kutt i tjenesteproduksjonen til kommunen, men vi i Høgre mener at vi må snu alle steinene. Da mener vi å øke inntektene har et stort potensiale som har fått lite oppmerksomhet i tidligere debatter.

Eiendomsskatt er uaktuelt for Høgre. Vi mener dette er en usosial skatt som ikke treffer rettferdig for innbyggerne.

Høgre skal bidra til at det skal være gode og ryddige prosesser rundt kutttiltak. Vi ønsker å opprette en god dialog med ansatte og innbyggere i kommunen og sikre at vi tar gode valg som kan stå seg over tid.

Emil T. Brimsholm

2. kandiat

Bjørnafjorden Høyre