Fusa Lions: Gunhild Rein Almås og Bodil Nielsen i Lions Fusa sel tulipanar til ein blid kunde på Fusatun. Foto: Arkivfoto

Takk frå Lions Fusa

Lionsklubben i Fusa har gitt støtte og hjelp til mange både lokalt, nasjonalt og internasjonalt siste året. Dette har vore mogleg takk vera fusafolket og det lokale næringslivet.

Da er det på sin plass å takka for alle gåver, kjøp av lodd og «lønsame handelsvarer» som tulipanar og kalendrar. Alle pengane går uavkorta til dei som treng det mest – medlemskontingenten vår dekkjer drift av klubben.

Ulike prosjekt og tiltak

I sesongen 2018-19 (Lionsåret følgjer skuleåret) støtta vi økonomisk med 54.000 kroner, fordelt slik; 24.000 internasjonalt, 14.000 nasjonalt og 16.000 lokalt.

Som døme på internasjonalt arbeid kan nemnast at vi har fått bygd brønnar i Uganda og støtta helse- og omsorgsarbeid retta mot born og unge i fleire land. Største dugnadsinnsatsen vår internasjonalt er den årlege «Julekaravanen» som går til byen Marijampole i Litauen. Nokre klubbmedlemer reiser dit på eiga rekning, med koffertane fulle av julegåver og litt pengar til fattige familiar. Gjennomføringa skjer i samarbeid med den lokale Lionsklubben – dei har funne mottakarane og bidreg med både matkassar og pengar.

Nasjonalt går pengane til dømesvis Beitostølen helsesportsenter og Ridderrennet, internasjonal leirskule for ungdom og Førarhundskulen.

Forutan økonomiske tilskot til ulike gode formål lokalt, vert det gjort ein bra dugnadsinnsats. Her kan nemnast den årvisse rockekonserten for unge med funksjonsnedsetting og stell av sansehagen ved Fusa bu- og behandlingssenter, hagestell ved Eihovdaheimen og julebord for eldre arrangert i Eikelandsosen.

Song- og musikkgruppa vår er nok det minst inntektsbringande bidraget frå Lions Fusa til ulike institusjonar i kommunen. Men vi har stor glede av dette sjølv, og får alltid kaffi, kake og applaus.

På vegner av Lions Fusa

Synnøve Lien