Hjarterått: Ap og Sp rammar dermed nokon av dei aller svakaste i samfunnet. Det er usosialt og hjarterått. Var det ikkje no det skulle bli vanlege folk sin tur?

Ap og Sp set omsorgsbustader i fare

Statsbudsjett frå Ap/Sp-regjeringa er ikkje lysteleg lesing, korkje for næringsliv eller folk flest. Eit av dei mest usosiale kutta er framlegget om å fjerna statstilskotet til sjukeheimsplassar og omsorgsbustader i 2023.

For Bjørnafjorden kommune er dette dramatisk. Bufellesskapet for utviklingshemma på Søfteland har vore under planlegging i fleire år, og var nyleg ute på anbod. No står heile prosjektet i fare. Utan statstilskotet på ca 50% av investeringa må bufellesskapet truleg utsetjast.

Les også
Sa ja til å byggja mikrohus på Moberg. Finansieringa kan by på utfordringar

Det same kan gjelda for mikrohusa som kommunen planlegg for vanskelegstilte i bustadmarknaden på Moberg. Her hadde ein rekna med ca 1,5 mill kr i statsstøtte pr bueining.

Artikkelen held fram under annonsen.

Det er hittil ikkje sendt søknad til Husbanken på prosjekta, og går statsbudsjettet gjennom i Stortinget, vert det altså ikkje høve til å søkja statstilskot i 2023.

Dette er berre tragisk for dei som har gått og venta på eit sårt tiltrengt bu- og tenestetilbod.

Les også
Her vil kommunen byggja to mikrohus

Ap og Sp rammar dermed nokon av dei aller svakaste i samfunnet. Det er usosialt og hjarterått. Var det ikkje no det skulle bli vanlege folk sin tur?

Om kuttet i den statlege tilskotsordninga vert vidareført ut over 2023, vil det også råka utbygginga av omsorgsbustader i den gamle sjukeheimen på Lurane.

Les også
Ønskjer å byggja mikrohus for rusavhengige
Les også
Skrotar mikrohus-planane på Søfteland

Noreg står overfor ein periode med fleire eldre, og dermed ein kraftig auke i behovet for nye sjukeheimplassar og omsorgsbustader. Kva har dei eldre gjort som gjer at dei fortener eit slikt kutt?

For Frp er det uaktuelt å fjerna ordninga med statstilskot til sjukeheimplassar og omsorgsbustader. Ordninga har fungert utmerka, og i regjering i 2013-2020 fekk Frp ved fleire høve utvida tilskotsramma. Det gav kommunane føreseielege rammer for si utbygging av eldreomsorga. No er plutseleg alt usikkert.

Kva tenkjer våre lokale Ap- og Sp-representantar om det som no skjer i regjeringa?

Terje Søviknes

Artikkelen held fram under annonsen.

Gruppeleiar

Bjørnafjorden Frp