Hvor viktig er eldreomsorgen og helsetjenestene i Bjørnafjorden kommune?

De store kuttene som nå må til i helsetjenester og eldreomsorg i kommunen, er katastrofale i en tid der vi ser at det er det motsatte vi trenger.

Det har i den siste tiden vært mange diskusjoner rundt den økonomiske situasjonen i Bjørnafjorden kommune. Da underskuddet i kommunen viste seg å være så kritisk som den er, skulle det snues på hver stein for å finne midler. Den enkleste steinen å snu, ble imidlertid lagt bort.

Les også
Føreslår å kutta meir enn 30 årsverk ved sjukeheimane i kommunen
Les også
Tillitsvalt uttrykkjer sterk uro: – Korleis skal vi få dette til?

De store kuttene som nå må til i helsetjenester og eldreomsorg i kommunen, er katastrofale i en tid der vi ser at det er det motsatte vi trenger.

Artikkelen held fram under annonsen.

I PWC-rapporten for helse og velferd, ser vi forslag om uforståelige nedskjæringer blant annet ved Luranetunet sykehjem og Fusa bu- og behandlingssenter. Det er rett og slett hårreisende at det i det hele tatt blir foreslått å redusere med over 30 årsverk i eldreomsorgen, når vi vet hvor hardt presset bemanningen allerede nå er.

Det vi trenger er å styrke bemanningen, ikke redusere. Med den økende befolkningsveksten og en fremtid med flere pleietrengende eldre, er det ikke færre hender vi trenger. Vi trenger flere hender, noe som har blitt etterlyst i 30 år.

Les også
Kva vil kutt på nær 100 mill. gjera med helsetilbodet? Fleire politikarar uttrykkjer sterk uro
Les også
Kjære politikarar i Bjørnafjorden kommune!

I dokumentarprogrammet Brennpunkt nylig vist på NRK, kommer dette tydelig frem. Alt for mange lovbrudd blir begått i helsetjenestene våre på grunn av en tynnslitt bemanning og mangel på nok tid til å gjøre omsorgsoppgavene.

Vi trenger å øke bemanningen, få flere heltidsstillinger som fører til mindre utlegg på vikarbruk og dermed større forutsigbarhet og trygghet for pasient og bruker. For å beholde og rekruttere sykepleiere og fagkompetanse, trenger vi lønn som virkemiddel.

I lys av den økonomiske situasjonen Bjørnafjorden er i nå, hva er viktig? Noen har valgt å stå på barrikadene og rope nei til eiendomsskatt, koste hva det koste vil. Andre er villige til å bidra med litt, for å unngå de verste kuttene og dermed enklere kunne beholde en god og forsvarlig helsetjeneste og gode oppvekstsvilkår i kommunen.

Alt hadde monnet i den økonomiske krisen Bjørnafjorden er i nå. Behovet for å unngå nedskjæringer i livsviktige funksjoner, er nok en god grunn til at 90 % av kommunene i Norge i dag ser seg nødt til å føre eiendomsskatt.

Les også
Har administrasjonen og de folkevalgte forstått den økonomiske situasjonen?
Les også
– Av og til er det godt å vera fagperson. Denne gongen er det vondt

Kuttene i helsetjenestene vil gå utover de eldre og sårbare - pasienter, brukere, våre nære og kjære.

La oss bare håpe at helse- og omsorgstjenestene kommer til å bli høyt prioritert og verdsatt fremover i Bjørnafjorden kommune.

Artikkelen held fram under annonsen.

Mai-Britt Lundervold

Sykepleier i spesialisthelsetjenesten,

HTV i Norsk Sykepleierforbund og

Styremedlem Bjørnafjorden MDG