Ikkje fått brev: Ingen av dei som er politikarar i kommunen i dag har fått eit brev i posten frå Politikarskulen fordi dei har gode evner eller motet som krevst for å vera politikar. Foto: Camilla Kvamme

Krig, inflasjon, straumkrise, klimakrise, naturkrise. Kva kan lille du gjera?

“Det er 100 ganger kulere å melde seg inn i et lokallag enn å syte på de som faktisk gjør en jobb for byen og lokaldemokratiet”

Sitatet er henta frå Ole Hallvard Dyrbekk sin Twitter-konto.

Noreg er eit fantastisk land der frivilligheita, fellesskap og dugnadsånd står sterkt. Over alt i kommunen vår er det folk i lag og organisasjonar som bruker verdifull fritid til å få viktige delar av samfunnet til å gå rundt. Folk sit i styret i hjelpeorganisasjonar, dei trener ungar i både den eine og andre idretten, bakar kaker, sel lodd, ryddar, vaskar, sjauar og organiserer.

Det er dette vi feirar i frivilligheitas år.

Akkurat no så trengst det frivillige til den aller mest grunnleggande dugnaden i lokalsamfunnet. Den dugnaden som legg grunnlaget for at alt det andre kan fungera. Demokratiet.

I Bjørnafjorden har vi 35 faste representantar i kommunestyret, og over 50 personar på varalista. I tillegg kjem alle folka som sit i diverse utval og råd.

På kommunen sine nettsider kan ein lesa om korleis ein kan påverka politisk. Der står det at du kan a) delta i opne møte, b) fremja innbyggarinitiativ, c) ta kontakt med ein politikar.

Artikkelen held fram under annonsen.

Alt dette er vel og bra og eg håpar fleire vil gjera alt dette. I tillegg vil eg føya til at du kan d) melda deg inn i eit politisk parti, e) delta i utviklinga av dei politiske programma, f) driva valkamp, g) stilla deg til disposisjon som folkevald.

Ingen av dei som er politikarar i kommunen i dag har fått eit brev i posten frå Politikarskulen fordi dei har gode evner eller motet som krevst for å vera politikar. Politikarar er valde av folket. Men før det, så vart dei vald av sitt eige parti. Og før det igjen, så valde dei seg sjølve.

Nett no jobbar alle dei politiske partia med å finna sine kandidatar til vallistene. No pågår prosessen med å finna dei som skal vera våre folkevalde etter kommunevalet i 2023. Eg vil oppmoda deg om å melda deg til teneste. Vegen til å bli politikar i Bjørnafjorden er kort.

Alle parti treng gode, samvitsfulle vaksne i alle aldrar til listene sine. Partia treng dessutan frivillige til styret og i ulike utval og til valkamp.

Om du ser med bekymring på framtida og føler deg makteslaus og ubetydeleg. Om du ikkje veit korleis du kan bruka kreftene dine på å gjera ein skilnad, er det lokaldemokratiet som er svaret. Du kan bety noko for bygda vår. Du kan leggja tid og krefter inn i dette viktige felles prosjektet. Tilbake får du kjensla av å ha fått sagt kva du meiner, godt fellesskap med meiningsfellar og frå tid til annan faktisk også verkeleg gjennomslag for dei sakene du meiner er viktigast.

Om du som meg veit at vi står overfor massive utfordringar og veit at vi har det travelt med å få ned klimautsleppa og ta vare på naturen, då høyrer du nok heime i Miljøpartiet Dei Grøne.

Artikkelen held fram under annonsen.

Om du har andre prioriteringar som er viktigare (det er vanskeleg for meg å forstå, men eg registrerer at det er tilfelle for mange), då høyrer du kanskje heime i eit av dei andre partia.

Andelen av befolkninga som er medlem av eit politisk parti har vore jamt synkande gjennom mange år. Partistøtta i form av stemmestøtte er òg synkande samtidig som tendensen til at rike onklar støttar parti som gagnar deira verksemd, er aukande. I eit demokrati bør det ikkje vera slik at folkemakta kan kjøpast for pengar. Bli med og ver ei motvekt mot dette.

Demokratiet er ikkje eit lukka og sjølvforsynt system.

Det er ikkje ein annan stad.

Demokratiet er ditt. Det må brukast.

Nils-Anders Nøttseter

Artikkelen held fram under annonsen.

Miljøpartiet Dei Grøne - folkevald anno 2015