Full tillit: Frp, og dei andre partia bak budsjettvedtaket for 2022, har full tillit til kommunedirektøren og våre tilsette som gjer ein framifrå jobb kvar dag. Foto: Benjamin Søgnen Olsen

Vi tek ansvar

Ap, og til dels Sp, sin heftige motstand kan ikkje tolkast på annan måte enn eit utslag av desperasjon knytt til at deira fleirtalsprosjekt etter valet i 2019 gradvis har smuldra opp.

Kommunestyret handsama sist veke oppretting av utvalet som skal leia Prosjekt økonomisk handlefridom i Bjørnafjorden kommune dei neste åra. Trass i at saka var ei direkte oppfølging av kommunestyret sitt budsjettvedtak for 2022, vart debatten i kommunestyret tidvis både unødvendig krass og tøff.

Les også
Stor splid om nytt utval. Vararepresentant måtte be politikarane pusta med magen

I budsjettet for 2022 fekk som kjend Frp, Høgre og uavhengig fleirtal for sitt budsjettframlegg basert på subsidiær støtte frå MDG.

Prosjekt økonomisk handlefridom var eit sentralt grep i budsjettframlegget for å skapa langsiktig balanse i driftsbudsjetta til kommunen. Utvalet skal såleis, i nært samarbeid med administrasjon og tillitsvalde, identifisera tiltak for å betra budsjettbalansen med minimum 25 millionar kroner i 2023 og 50 millionar kroner i 2024.

Både i kommunestyremøtet sist veke og i eigne lesarbrev har Ap gått høgt på banen i kritikk av tiltaket. Dei har m.a. omtalt utvalet som «sløseriutvalet», og hevda at oppretting av det uttrykker mistillit til kommunedirektøren, administrasjonen og dei tilsette i kommunen.

Ingenting av dette er korrekt. Det er berre eit desperat forsøk på avsporing frå Ap si side.

Les også
«Sløseriutvalet» bryt med noko heilt grunnleggjande i samfunnet vårt
Les også
Aps frieri til kommentarfeltet hjelper ikkje kommuneøkonomien

Frp, og dei andre partia bak budsjettvedtaket for 2022, har full tillit til kommunedirektøren og våre tilsette som gjer ein framifrå jobb kvar dag.

Artikkelen held fram under annonsen.

At ein har vald å organisera arbeidet i eit eige prosjekt, leia av eit politisk utval, byggjer ganske enkelt på gode erfaringar frå tilsvarande prosessar i både gamle Os kommune og Hordaland fylkeskommune.

Les også
Søviknes skal leia det nye økonomiutvalet. Desse får han med seg

Kommunedirektøren sitt hovudtiltak i budsjettet for 2022, innføring av eigedomsskatt, vart som kjend avvist av eit breitt fleirtal i kommunestyret. Då er det heilt naturleg at politikarane tek ansvar for å jobba saman med administrasjonen for å identifisera alternative tiltak som vil betra økonomien i kommunen. Det vert garantert krevjande, og vil fordra både politisk mot og handlekraft. Uansett er det den jobben veljarane i kommunen har sett oss til. Då må vi ta det ansvaret, og det gjer Frp, H, uavhengig, MDG og SV no.

Ap, og til dels Sp, sin heftige motstand kan ikkje tolkast på annan måte enn eit utslag av desperasjon knytt til at deira fleirtalsprosjekt etter valet i 2019 gradvis har smuldra opp. Budsjettvedtaket for 2022 var siste spikaren i kista, og opprettinga av Prosjekt økonomisk handlefridom ein naturleg konsekvens av dette.

Les også
Ka e’ vitsen?

Bjørnafjorden Frp konstaterer at kommunen står overfor store økonomiske utfordringar dei neste åra. Det krev samarbeid. Vi har alltid hatt tru på at eit godt trepartssamarbeid mellom politikk, administrasjon og tillitsvalde gjev resultat.

Bjørnafjorden Frp er klare til å ta ansvar, og vonar at vi skal få til eit godt tverpolitisk samarbeid for å løysa utfordringane både i utvalet for Prosjekt økonomisk handefridom, formannskapet og kommunestyret. Det fortener innbyggjarane våre.

Terje Søviknes

Artikkelen held fram under annonsen.

Kommunestyregruppa Bjørnafjorden Frp