Stor nedgang: Det kom ikkje som eit sjokk at nedgangen i tal reisande med buss, båt og bybane var stor i 2020. Foto: Benjamin Søgnen Olsen Foto: Arkiv

Sterkt prega av pandemien: Så stor var nedgangen i kollektivtrafikken i fjor

Med stengde skular, heimekontor og redusert aktivitet i kultur- og samfunnsliv, blir transportbehova i samfunnet endra.

— Som forventa er passasjertala sterkt prega av pandemien. Difor har inntektskompensasjonen frå staten vore avgjerande for fylkeskommunen i ein situasjon med reduserte inntekter på grunn av færre reisande, seier fylkesordførar Jon Askeland i ei pressemelding.

Reisetala for kollektivtrafikken i Vestland i 2020 vart sterkt påverka av covid-19-pandemien. Passasjerstatistikken syner ein gjennomsnittleg nedgang på 35 prosent for bybane og buss og 36 prosent for båt i Vestland.

Detaljert statistikk syner at passasjertala for buss og bybane gjekk ned kvar gong det kom nye nasjonale og/eller lokale restriksjonar og smitteverntiltak, og noko opp i periodar der smittepresset var lågare og det var færre restriksjonar. Reisetala mellom mars og desember 2020 var likevel ikkje på noko tidspunkt i nærleiken av reisetala frå før pandemien. På det lågaste var ein nede i 10-20 prosent av normale reisetal, og på det høgaste oppe i 60-80 prosent, opplyser Skyss i pressemeldinga.

Vil takka to grupper

Samla for buss, båt og bybane var det nærare 54 millionar påstigingar i heile Vestland i 2020, mot 82,5 millionar i 2019. Totalt føregjekk 84 prosent av reisene i bergensområdet.

I 2020 var det vel 12 millionar påstigingar på Bybanen, ein markant nedgang frå 18,7 millionar i 2019. Bybanen utgjorde om lag 27 prosent eller over ein fjerdedel av alle kollektivreisene i bergensområdet i 2020.

Fylkesordførar Askeland meiner det er to grupper som fortener ein særleg takk etter eit krevjande 2020 for kollektivtrafikken.

— Dei tilsette i kollektivselskapa har stått på kvar einaste dag under pandemien, og dei reisande som har vist ansvar ved å tilpasse seg smittevern og ved å tilpasse reisevanane sine. Som alle andre lengtar eg no til normale tider, og gler meg til den dagen vi kan reise slik me gjorde før koronaen trefte oss, seier fylkesordførar Jon Askeland.