Sit langt inne: Nokre har tatt til orde for rein ekspropriasjon, men for Frp og Høgre sit det langt inne å nytta eit slikt verkemiddel overfor private grunneigarar.

Frå ord til handling i Steinavika

Vi må gå frå ord til handling.

Kommunestyret handsama torsdag vidare utvikling av friluftsområdet Steinavika i Baldersheim. Frp og Høgre meiner det no er på høg tid å komma i gang med opparbeiding av området. Vi må gå frå ord til handling.

Les også
Løyvde to millionar til friområdet i 2020. No meiner kommunen prosjektet bør avsluttast
Les også
Nektar å gi opp Steinavika. – Vi må få gjort noko med friluftsområdet

Fusa kommune kjøpte området i 2019, og i heile førre valperiode arbeidde ein med å sikra vegtilkomst til arealet. Dessverre lukkast ein ikkje med å få på plass evigvarande privatrettsleg avtale om køyrbar vegtilkomst over kaiarealet på nabotomten. Innstillinga frå administrasjonen var difor no at heile prosjektet skulle leggjast på is.

Artikkelen held fram under annonsen.

Les også
Steinavika: Ei god vegløysing er nøkkelen

I den politiske handsaminga av saka har partia delt seg i to blokker. Dei som ynskjer å ta saka til jordskifteretten for å sikra køyrbar vegtilkomst, og dei som ynskjer å inngå gratis, tidsavgrensa vegtilkomst på minimum 10 år for å koma i gang med opparbeiding av friluftsområdet.

Frp og Høgre har stått for det siste. I staden for å bruka tid og ressursar på ein rettsprosess med uvisst utfall, har vi argumentert for at vi no må koma i gang med fysisk tilrettelegging av Steinavika.

Les også
Me trudde mest ikkje våre eigne auge

Frp og Høgre har difor fremja et forslag i tre punkt det ein går for å sluttforhandla og inngå ein tidsavgrensa avtale om tilkomst via kaiarealet på nabotomten, utarbeida ein plan for trinnvis opparbeiding av friluftsområde og koma attende med kommunal løyving til tiltaka i budsjettsamanheng. Gjennom eit spleiselag med private kan vi då få gjennomført deler av tilrettelegginga i Steinavika allereie til sommarsesongen neste år.

Les også
Dette området kjem alle innbyggjarane i kommunen til gode

Engasjementet rundt saka har vore stor i Baldersheim, og vi har forståing for at Baldersheim Bygdalag og andre primært ynskjer å gå rettens veg for å få på plass ein evigvarande vegrett. Dette vil imidlertid ta tid. Administrasjonen opplyser at det fort er eitt års ventetid for å få opp ei sak for jordskifteretten.

Nokre har også tatt til orde for rein ekspropriasjon, men for Frp og Høgre sit det langt inne å nytta eit slikt verkemiddel overfor private grunneigarar. Då skal det i alle fall dreia seg om svært store samfunnsmessige interesser, t.d. i samband med utbygging av viktig offentleg infrastruktur som hovudvegsamband, skular, sjukeheimar og liknande.

Frp og Høgre vil heller bruka tid og ressursar på opparbeiding av friluftsområdet. Vi vil skapa resultat, og ser fram til eit godt samarbeid i den vidare prosessen både med Baldersheim Bygdalag, Bergen og Omland Friluftsråd og grunneigarane i området. Dette skal vi få til på raskast mogeleg vis!

Terje Søviknes (Frp)

Marie E.L. Bruarøy (H)

Artikkelen held fram under annonsen.