Reagerer: - Eg reagerer på at Magne Djuvik som ein av oss folkevalde, oppfordrar til at politikarar og administrasjon kan samlast fysisk, berre vi er ein meter i frå kvarandre. Foto: Camilla Kvamme

I desse dagar er det fellesskapet framfor alt!

Bjørnafjorden sine innbyggjare skal sikrast tryggleik og styring. Eg meiner dette er tida for å leggja partipolitikk og symbolpolitikk til sides.

No er det for meg som ordførar eitt fokus som tel; Å sikra trygge, kloke og raske avgjerder når det krevst, og at kommuneleiing og kommunal kriseleiing (KKL) er sikra dei rette verktya for å utføra sitt virke til vårt felles beste. Inkludert i dette er at alle får halda seg friske og vera istand til å utføra dei krevjande oppgåvene sine. Dette meiner eg vi no i denne tidsavgrensa tida best ivaretek politisk og demokratisk gjennom eit lovleg vald formannskap som kan fatta raske og nødvendige vedtak.

Kommunelova opnar for at formannskapa kan overta noko av kommunestyret sitt mynde i slike fasar som no. Kommunedirektør og ordførar har også mynde til å ta avgjerder i krisesituasjonar gjennom vedteken beredskapsplan og gjennom kommunelova (hasteparagraf).

For å sikra framdrift og politisk medverknad ba eit samla formannskap 18. mars om at det vart framlagt ei sak om overføring av mynde frå kommunestyre til formannskap. Dette grunna at ein også ser utfordringar med å samla 35 representantar til nettmøte, og med å sikra ei demokratisk og rett gjennomføring av desse.

SV som det einaste parti som ikkje er representert i formannskapet, skulle sikrast medverknad med lovleg gjeven møte- og talerett ( ref. reglementet). Dei kan etter lova ikkje bli gjeven stemmerett.

Det var også svært viktig for oss at det vart stadfesta i vedtaket at plan-og bygningsutvalet skulle driva vidare ved å nytta fjernmøte.

Bjørnafjorden kommunestyre si avrøysting i dag viste to stemmer for SV ved Asle Olsen og Magne Djuvik (uavhengig) sitt framlegg til vedtak, 33 stemmer mot.

30 stemte for kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak ( Ap, Sp, KrF, uavhengig Harald Lekven, H, Frp).

5 stemte mot.

MDG sine tre representantar stemte imot begge framlegga til vedtak.

Eit vedtak om slik overføring av mynde krev etter kommunelova samrøystes tilslutning. Det vart det dessverre ikkje i dag, og det må eg forholda meg til, og handtera.

Artikkelen held fram under annonsen.

Eg vil kalla inn alle gruppeleiarane til felles nettmøte i komande veke for å diskutera korleis vi skal handtera gjennomføringa av kommunestyremøte, formannskapsmøte og andre utvalsmøte framover. Det er ikkje berre enkelt å bruka nettmøte til gjennomføringa, ein skal vera sikra gode demokratiske prosessar og medverknad for alle 35 representantane. I den krevjande situasjonen landet vårt og kommunen vår no står midt oppe i, er det heller ikkje ei sjølvfølgje at ein klarer å gjennomføra møta reint administrativt.

Som ordførar meiner eg det er spesielt viktig å sikra at formannskapet og plan-og bygningsutvalet fungerer i denne perioden. Vi treng å ivareta samfunnsoppdraget vårt med å halda kommunen, næringsliv og arbeidsplassar i drift. Vi må snarast finna rette forma for fjernmøte til PBU.

Magne Djuvik skriv i si pressemelding til Os og Fusaposten laurdag kveld at å invitera SV inn til formannskapet med møte- og talerett ikkje er lovleg. Der tek Djuvik feil. Eit kvart utval står i sin fulle rett til å invitera inn organisasjonar, aktørar, og kven dei vil til sitt utval for talerett (ref.reglementet vårt). Møterett har alle automatisk då formannskapsmøta er opne. Det er ikkje snakk om å utvida eller innskrenka Bjørnafjorden formannskap slik Djuvik uttaler. Det består etter lova av ni demokratisk valde medlemer, vald av Magne Djuvik og 34 andre kommunestyrerepresentantar 29. oktober.

Eg reagerer også på at Djuvik som ein av oss folkevalde, oppfordrar til at politikarar og administrasjon kan samlast fysisk, berre vi er ein meter i frå kvarandre. Dette strir mot all oppfordring frå Folkehelseinstituttet, og eg hadde forventa at vi som tillitsvalde menn og kvinner i Bjørnafjorden kommune gjekk føre som gode eksempel, og ikkje utsette andre for unødig smitterisiko.

Eg håpar og trur at dette punktet ikkje var gjennomtenkt nok då Djuvik fremja det.

Trine Lindborg

Ordførar

Ap