Lagleiar: Roald Berge Helle med ein tidlegare fangst i Oselvo.

Klima- og miljøpris til dugnadsgjeng i Os

Osvassdragets forvaltningslag er éin av to som er tildelt Vestland fylkes klima- og miljøpris for 2022.

Laget frå Os deler prisen med Mjåtveitelvas foreining i Alver. Kvar av prisvinnarane får 35.000 kroner.

Fylkesordførar Jon Askeland delte ut prisen på fylkestinget i Rosendal onsdag 21. juni.

Der sa leiar i innstillingsnemnda, Marthe Hammer, fylgjande.

– Vi ynsker å anerkjenna den viktige innsatsen og det langsiktige arbeidet for miljøutfordringa. Desse to organisasjonane viser eit engasjement for nærmiljøet sitt ved å ta vare på og driva skjøtsel i lokale vassdrag. Dette er særs viktig både for arbeidet med vassmiljøet og også for å nå internasjonale, nasjonale og regionale klima- og miljømål, sa ho.

Stolt prisvinnar

Leiar i Osvassdragets forvaltningslag, Roald Berge Helle, var ikkje sjølv til stades under seremonien, men sende ei helsing på videolink.

– Det er ei stor ære å få denne prisen. Vi har lagt ned eit tallause timar på frivilligheit eller dugnad, om du vil. Vi er svært glade i vassdraget vårt, og ein stor dugnadsgjeng legg ned mykje arbeid, sa han.

Artikkelen held fram under annonsen.

Vidare omtalte han prisen som ei anerkjenning til kvar enkelt som bidreg.

Kvar haust fiskar laget ut oppdrettslaks. Dei har også uttaksfiske av gjedde, ryddar i gytebekkar og legg ut gytegrus. Dei har jamlege teljingar av ungfisk, videoovervaking og merking av utgåande smolt.

— Og dette er berre noko av det vi gjer for vassdraget vårt, sa Helle til slutt.

Sterk kompetanse

Laget har kort sagt teke ein leiande posisjon i arbeidet med å forvalta vassdraget, og bidreg òg sterkt med kompetanse og arbeidsinnsats inn mot prosjekt i regi av lokale styresmakter.

Artar som elvemusling, laks og sjøaure, i tillegg til ål er på raudlista og treng særskilt merksemd. Forvaltningslaget arbeider kontinuerleg slik at vassdirektivet sine delmål om god økologisk tilstand blir nådde.

Tala på fisk som går opp i elva for å gyte og talet på smolt som vandrar ut, har auka i takt med arbeidet til forvaltningslaget. Det er dokumentert stigande tal på sjøaure gytande i dei nye opparbeidde gytelokalitetane i elva.