Sterke følelsar: Saka vekker sterke følelsar, og det med god grunn. Foto: Anne Marie Aarøen Vangsnes

Hummar på høyring

Det var aldri intensjonen vår at saka ikkje skulle ut på høyring.

Det har vore svært hett i lokalavisene, og i sosiale media dei siste vekene. Innbyggjarane i Bjørnafjorden har eit brennande engasjement i debatten om fredningssoner for hummar.

Saka vekker sterke følelsar, og det med god grunn.

Les også
MDG vil tredobla talet på fredingsområde. Frp meiner handsaminga har vore respektlaus
Les også
Vert etter mi meining heilt feil

Fredningsområde ved Vinnes og Røtinga, berører mange sine kvardagsliv. Områda har vore i bruk i generasjonar, og betyr mykje for lokalbefolkning, næringsliv, skular, barnehagar og hyttefolk.

Det er ei reell frykt for å miste levebrød og fritidsinteresser. Det er eit sterkt ynske om at dei neste generasjonene skal få viktig kunnskap og erfaring, og eit håp om å verne kystkultur som er ein stor del av desse områda sin identitet.

Les også
Hummarfredingsprosess på villspor
Les også
Livskvalitet, allemannsretten og kystkulturen må også takast omsyn til ved val av fredingsområde

For Arbeiderpartiet er det viktig, og riktig å verna hummar. Me er for å ha fredningssoner, for å ivareta, gjenoppbyggje og auke bestanden.

Men me vil velje desse på eit godt kunnskapsgrunnlag. Eit godt kunnskapsgrunnlag der alle involverte partar har blitt høyrt.

Artikkelen held fram under annonsen.

Me i Bjørnafjorden Arbeidarparti har stor forståing for reaksjonar som har kome. På same måte som kommunestyregruppa til Høgre ser me at formuleringa frå møte i PBU 16.mars er feil.

Les også
Hummarfreding – når saka er moden!

Det var aldri intensjonen vår at saka ikkje skulle ut på høyring.

Me har til komande kommunestyremøte eit framlegg til vedtak som inneheld blant anna at gjeldande kunnskapsgrunnlag har for mange uavklarte moment med omsyn til fordelar og ulemper ved å innføre fredningssoner for hummer ved Vinnes og Røtinga. Me ynskjer ei brei høyring der alle partar som saka vedkjem, får uttala seg. Dette gjeld mellom anna fritidsfiskarar, yrkesfiskarar, næringsorganisasjonar, offentlege instansar, frivillige lag og organisasjonar. Me treng meir informasjon om dei føreslegne områda, og om andre område kan ha større fordelar, eller mindre ulemper.

Les også
– Vi kan ikkje leggja fredingsområda til den yttarste, nakne øy. Vi har ingen slike
Les også
Inviterer til digitalt folkemøte om freding av hummar i Bjørnafjorden

Arbeiderpartiet vil alltid setje medverknad og involvering høgt i våre prosessar, og vera sikre på at me har eit godt kunnskapsgrunnlag før me gjer vedtak.

Bjørnafjorden Arbeidarparti

Kommunestyregruppa

Artikkelen held fram under annonsen.

Les også
Meiner det bør opprettast fredingsområde for hummar på begge sider av fjorden
Les også
Buer tok til orde for å etablera hummarreservat. Søviknes og Bruarøy er skeptiske