Meiner at ein kan stoppa prosjektet: Tidlegare saksordførar for Kyststamvegen E39 Stord - Bergen, Arne Jakobsen, meiner at om viljen er til stades, så kan ein stoppa Hordfast-prosjektet. Foto: Statens vegvesen

– Kan vi stoppe det «gyselige» Hordfast? Ja visst kan vi det

Arne Jakobsen ønskjer å stoppa Hordfast, og meiner det er råd å få til, så lenge det er vilje til det.

Kan vi det stoppe det «gyselige» Hordfast? Ja visst kan vi det, om viljen er til stede. Tidlig i mine to perioder som fylkestingsrepresentant fra Bergen, ble jeg oppnevnt som saksordfører for nevnte strekning. Veien fra Halhjem til Rådal er ferdig og skal åpnes til høsten.

Men hva med strekningen Stord – Halhjem? I år 2000 ble det vedtatt at vegen over Stord skulle følge opprustet veg fram mot Jektevik og derifra med bru over Langenuen (Broen over Langenuen er langt fra startet opp). Så i ny veg midt over Tysnes til Våge og seinare til nytt fergeleie på Teigland. Dette forslaget ble utarbeidet av undertegnede i samarbeid med Statens vegvesen Hordaland og ved avstemming i fylkestinget fikk det alle stemmene, bortsett de fra Høyre. Så det altså et klart flertall som stod bak fylkestingets vedtak.

Parallelt med dette skulle det og fremmes en indre og landfast trasé som ble vedtatt med samme stemmetall som skulle gå fra Våge over Lunde og videre i bru over Lukksundet fram mot Lygrepollen og derifra i ny veg til Kilen for så og følge veien over Hålandsdalen, Eikelandsosen til Holmefjordparsellen og i tunnel til Tysse og vidare Rv7 til Bergen.

Hva er så fordelen, jo en kan løse stamveiproblemet Stord – Halhjem på en langt raskere og mer naturvennlig måte. Det forutsettes videre at fergeleiene i Sandvikvåg blir betjent på vanlig måte inntil bru over Langnuen og veo fram til Våge/Teigland er ferdigstilt.

Fylkestingets vedtak ble på vanlig måte sendt miljødepartementet for godkjenning, men så skjer det utrolige, nemlig at fylkestingsvedtaket ble returnert og ikke godkjent.

Like etter lanserte daværende vegsjef i Hordaland, Ellefseter, og Øivind Halleraker, Hordfast med lang bru over Bjørnafjorden. Når en ser de to sakene samlet, må det kunne være grunn til å tvile på Miljødepartementets avgjørelse. Hordfasts inngripen i naturlandskapet vil jo på mange måter bety en katastrofe for landskapet på begge sider av Bjørnafjorden-

Artikkelen held fram under annonsen.

Det har vært snakket veldig mye om behovet for en landfast forbindelse mellom Stord og Halhjem, men jeg vil viser til genralsekretæren i Lastebilbil eierforbundet, Geir Mo, som i flere anledninger har nevnt at en fergetur på en ½ time vil gjøre godt for sjåførene som har kjørt så lenge.

Som mangeårig samferdselspolitiker både i Bergen og i Hordaland må jeg få si at vi nå må se på fylkesvegnettet i hele Vestlandsfylke og rapportene forteller oss at det er langt fra tilfredsstillende. Derfor må vi oppfordre våre fylkespolitikere om at de tar opp med sentrale myndigheter om det som kan spares dersom Horfast ikke kommer til anvendelse blir overført til fylkesvegnettet med en fordeling med 60% til Hordaland og 40% til Sogn- og Fjordane. Jeg vet at dette kan være vanskelig, men med den sittende regjering kan mulighetene være store.

Denne saken må selvsagt reises politisk derfor har jeg sendt mitt forslag til fylkesrådmannen og selvsagt til lederen i Arbeiderpartiet i Vestland, Marte Mjøs Persen med krav om det like over ferien avholdes et ekstraordinært rep.skaps møte i organisasjonen.

Jeg har medvirket til at mange veier, bruer og ikke minst tuneller er kommet på plass i Hordaland, i år 2022 må vi samle oss å ta vare på vår unike natur.

Jeg ser frem mot en spennende debatt.

Av Arne Jakobsen (Ap)

Artikkelen held fram under annonsen.

Tidligere saksordfører for Kyststamvegen E39 Stord Bergen